KEFEN PARASI BEYTÜLMALDEN


Bursa Naibi Hüseyin Efendi’den Bursa Beytülmal Emini’ne 1615 tarihinde yazılmış bir ilam. Sosyal devlet anlayışını yirminci yüzyılın icadı olarak gösterenlere 17. yüzyıl başlarında Osmanlı tarihinden bir örnek…Bursa’da vefat eden fakirlerden kefen parası bile olmayan Ayşe Hatun’un cenaze işleri Beytülmal tarafından karşılanıyor.

Belge Metni:

Beytü’l-Mal Emini el-Mükerrem
Badesselam ilam olunur ki
Burusa’da Hoca Mehemmed Karamani mahallesinde vefat eden Ayşe nam fukara içün mutad üzre kefen baha verip temessükü hıfz edesin. Husus-ı mezbur içün taallül etmeyesin. Eğer mal-ı miri yoğise kendü kesenden virüp badehu yine alasın vesselam. Tahriren fi el-yevmü’s-sabi’ min şehr-i Zilhicceti’ş-Şerife li-sene erbaa ve ışrin ve elf. [7 Zilhicce 1024-28 Aralık 1615]
el-Fakir
Hüseyin en-Naibü
Buruseti’l-Mahruse

Yorumlar