HİKAYE-İ MUCİD-İ ŞERR U NİFAK HACI FIRILDAK

"Hikaye-i Mucid-i Şerr u Nifak Hacı Fırıldak"
Bu isimle basılan, yazarı, yayın yılı belli olmayan enteresan bir kitap dikkatimi çekti. Dahiliye Nezareti'nin Maarif Nezareti'ne gönderdiği yazıda aynı isimli kitabın çok sayıda nüshasının toplatıldığı belirtiliyor. Araştırdım, İnternette yeni yazıya aktarıldığna dair bir malumata rastgelmedim. Seyfettin Özege Koleksiyonu'na müracaat ettim. Oradan bulabileceğimi zannetmiyordum ama PDF'si karşıma çıktı. Demek ki Osmanlı zaptiyeleri görevlerini layıkıyla yapamamışlar. Vesikasıyla birlikte içinde yer alan bazı mısraların da yeni yazıya aktarılmış halini veriyorum.
Bab-ı Ali
Daire-i Umur-ı Dahiliye
Mektubi Kalemi

Maarif Nezaret-i Aliyyesine
Atufetlü Efendim hazretleri
18 Haziran sene 318 tarih ve yüz yetmiş numaralı tezkire-i atufileri cevabıdır. "Hikaye-i Mucid-i Şerr u Nifak Hacı Fırıldak" nam kitabın mündericat-ı muzırrası Matbuat-ı Dahiliye İdaresi'nce zaten malum olmasına mebni sekiz ay evvel nüsah-ı kesirenin toplattırıldığı idare-i mezkureden ifade kılınmıştır. Ol babda emr u irade hazret-i men-lehü'l-emrindir
7 Rebiülahir 1320 -30 Haziran 1318 [13 Temmuz 1902
Nazır-ı Umur-ı Dahiliye
Memduh

BEYT

Bu kitap olsun cihana yadgar
Okuyanlar ağlasınlar zar zar
Merhamet insaf bilmez ol Yezid'in kalbi taş
Çeşme-i çeşm-i ahaliden akıttı kanlı yaş
Onda hatmolmuştu fitne onda bitmişti fesad
Ehven-i şerdir ona nisbet ile İbn-i Zeyyad
Düşmen-i Hakk u adalet hain-i din-i mübin
Hasılı emsali yok bir fitne-i ru-yi zemin
Havf ederse çok mudur şerrinden İblis-i lain
Görmedi çeşm-i felek bir böyle dessas u mehin
Dini yok imanı yok namusu yok bir bed-fial
Lanet etsin haine bilcümle etfal u rical
Defter-i amali hep hatt-ı hatadandır siyah
Rize rize eylesin ol haini seyfullah
Herkese va'z u nasihatle eder ömür-güzar
Kendisi ol bed-hısalin zulmü eyler ihtiyar
Şer için güya cihana gelmiş ol şemr-i yezid
Sad hezaran lanet olsun zalime gayet mezid
Tığ-ı gadrinde şehid oldu nice bir müslüman
Çağrışır sükkan-ı belde hep bu yüzden el aman
Ruh-ı Haccac ile Nemrud'u bütün gün şad eder
Dest-i zulmünde ahali ser-te-ser feryad eder
Bu Fırıldak melanetle girdi altmış yaşına
Kabrini lanetle yad etsin görenler taşına
Çeşm-i ahu beldesin hep yaver olsun hıfz-ı Hak
Görmesin böyle iblis badema biçare halkYorumlar