AMERİKA’YI KİM KEŞFETTİAmerika’yı kim keşfettiyse keşfetmiştir. İlk kâşifi günümüzde tespit edebilecek hiçbir veri yoktur. Belki önümüzdeki yıllar, yüzyıllarda böyle bir tespiti gerçekleştirecek veriler ortaya çıkabilir. Şimdilik gerek Kolomb’un, gerek Müslümanların gerekse Vikinglerin keşifleri birer iddiadır ve sadece kendi toplumları için geçerlidir. Bu iddialardan uluslararası geçerliliği olan bilimsel bir sonuç çıkarmaya çalışarak sadece Kolomb’un iddiasını kabul edip diğer iddiaları kulak arkası edenlerin bilimsel düşünce anlayışı sakattır, emperyalizmin darbesiyle maluldür. Hiç kimsenin dikkate almadığı Amerika’nın eski sakinleri Kızılderililer, Perulular, İnkalar, Aztekler, Mayalar sanki bu dünyada yaşamamışlardır. Kuzey ve Güney Amerika’daki iskânları yüzlerce yıl öncesine dayanan ve buralarda muhteşem medeniyetler meydana getiren bu insanların ataları Amerika kıtasının gerçek kâşifleridir. Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği bu husus çok eski tarihlerden beri tartışılmaktadır. Cumhurbaşkanı bu noktayı dile getirirken emperyalist bilim tekeline çomak sokmayı düşünmemiş, akıllara zarar “Küba’ya cami inşa etmek” gibi tutarsız ve mantıksız bir önermeye temel tutmuştur.
27 Ocak 1870 tarihli Basiret gazetesinde de bu konuya dair bir haber yer almaktadır. Sanki bu tartışmalar hiç olmamış gibi “Amerika’yı yeniden keşfedenlere” ithaf olunur.

METİN:

“Lisan-aşinâyân-ı zemâneden Amerikalı Mösyö Hamle nâm zatın Çin lisanınca tetebbu’ etmiş olduğu kitaplardan Amerika kıtasını bundan bin dört yüz sene mukaddem Çinliler keşf edip kıt’a-i mezkûreyi kendi ıstılahlarınca (Forsani) nâmıyle tesmiye etmiş ve beş yüz sene mukaddemce dahi Çin köhnesinden bir takımı Amerika’ya gitmiş olduklarını istinbât eylemiş ve Çinlilerin sahîhan Amerika’da iskân edişlerine bir delîl-i aleni olmak üzere Amerika-yı Cenûbî kıt’asının ahali-i kadîmesiyle Çinliler beyninde şekil ve suret cihetiyle müşabehet-i külliye bulunduktan başka şu iki kavmin lisanlarınca dahi yekdiğerine mümasil nice lügat ve tabirat mevcut bulunduğunu tahriren beyan etmiştir.”

Yorumlar