OSMANLI’DA MEMUR YEMİNİ

Yeni Türkiye'ye Bu Yemin Yakışır!

25 Muharrem sene 1266 Pazartesi günü meclis-i mezkur münakid olduğu esnada cennet-mekan Abdülmecid Han Babıali’yi teşrif ederek müzakeratı istima’ buyurmuşlar ve netice-i karar vükela-yı devletten bed’ ile usul-i tahlifin umumen icrasına müncer olur olmaz, Zat-ı Şahane derhal kıyam ederek evvel-be-evvel bizzat yemin etmişlerdir. Bunun üzerine Meclis-i Umumi’de hazır bulunan Heyet-i Vükela ile ecille-i rical-i devlet, Mushaf-ı Şerif ziver-i dest-i ta’zim bulunduğu halde, huzur-ı padişahide birer birer

«Padişahıma ve Devlet-i Aliyye’lerine sadakatten ayrılmayacağıma ve her nasıl nam ve tevil ile olur ise olsun rüşvet almayacağıma ve padişahımın ruhsat-ı seniyyesiyle kabulü mücaz olan hedaya-yı resmiyyeden başka memnu’ olan hediyeyi kabul etmeyeceğime ve emval-i miriyeyi irtikab ve telef etmeyip ve hiç kimseye ettirmeyeceğime ve lüzum-ı hakikisi tebeyyün etmedikçe Hazine-i Miriye’ye masarif vuku’unu tecviz eylemeyeceğime ve icab-ı sahihi olmadıkça mücerred riayet-i hatıra mebni memur istihdamına lüzum göstermeyeceğime “

ibaresini okuyarak yemin eylemişlerdir.

(Tamamını okumak isteyenler için kaynak ekli fotoğraflardadır)


Yorumlar