MAHDEMİYYEBir yazmada rastladığım “Mahdemiye” adı verilen fırkanın nitelikleri bana ilginç geldi. Her zaman ve devir için geçerli nitelikler. Demek ki uyanık olmak lazım.

"Bu taife bir kavmidür ki halk ile makam-ı hizmetde muamele iderler. Maksudları halka hizmet etmekden sevab-ı uhrevi değildür belki isticlâb-ı kulûb içün ve tahsil-i menafi-i dünyeviye itmek içün ziyy-i fukarada görünürler. Matmah-ı nazarları taleb-i mal ve câh ve kesret-i etba’ ve eşyadır. Tâ mehafil ve cevami’de bununla müfaharet ve takaddüm ederler."


Yorumlar