KIZILELMA


Sinan ÇULUK

Türk Tarihi'nin en önemli figürlerinden KIZILELMA efsanesi hakkında rastladığım bir metni sunuyorum. Kaleme alan kişi epeyce imlası bozuk biri olsa da bazı güzellikleri günümüze aktarması açısından ihmal edilmemesi gereken bir metin. Okuma güçlüğü çektiğim bazı kelimelerin doğrusunu bilenler veya tahmin edebilenler varsa paylaşsınlar lütfen... (Nokta, virgül ve cümle taksimatını kasten yapmadım. Aynı kelimeyi farklı farklı yazsa da olduğu gibi aktardım.)

METİN:

Haza Kızılelma'yı Beyan Eder


Kızıl Elma Beç'den öteye yüz altmış konakdır Kızıl Elma'nın kırk kapısı vardır üç yüz altmış haymesi [çeşmesi ?] vardır ve seksen şadırvanı ve üç yüz altmış camisi vardır orta kapıda altından teknesi var ve asılmış durur ol tekneleri seksen baz bekler ve dahi Kasım Voyvodanın türbesi ol kapının altındadır ve Gördöş Suyu kapının altından akar Ton'dan [Don?, Tuna?] büyüktür ve başkapıda seksen okka altından elması var KIZILELMA dimenün vechi budur ve dahi Rinpapa seksen senesine varınca hâlâ sağdur Hazreti Ali ile cenk eyledi ol zaman Zülfikar ile bir kolunu çalmışdır hâlâ dahi kanı akar ve Hazreti Ali Rinpapa'ya ile cenk iderken ol zaman hem Rinpapu'ya beddua idüp tâ kıyame değin ne ölesin ve ne diri olasın demişdir hâlâ sandukda durur ve dahi yılda bir kerre dirilür on lokma etmek yir ve on kadah şarrab içer ve kilisadan çıkardukları zeman yüz küffar ile bile banlar nice yürüdü ve yirmi beş keşiş önünce dünlerince [?] kitab okurlar ve dahi bunu söyleyan kimdür deyü sual iderseniz bu demde İbrahim Paşa söylemişdir yedi yüz adamıyla Varton'da [Varadin?] esir olmuşdur ve dahi sual iderseniz Alaman Dağı'nın eteğinde şehid vardur hala küffara harac virürler sual iderseniz ne zemandan kalmışlardur Sultan Süleyman düşünde gördü kırk bin kul kul kurban istediler ol zemandan beri kalmışlardır eğer sual iderseniz ne sebebden kaldılar ve ne sebebden kurban istediler Sultan Süleyman'nun düşünde bir pir gelmiş demiş ki padişahım kırk bin kul kurban virsen gayri çaresi yokdur didi padişahım uyanu geldi vezirine der ki has lalam şu meselli düş gördüm ki deyu vezirine nakl eyledi veziri der ki padişahım kırk bin koyun kurban eyle padişah der ki koyun istemediler can adam istediler didi ol mahalde Kasım Voyvoda hazır idi padişahım bana kırk bin kul viresin yoluna kurban olayım didi hala din yoluna şehid olan müslümanlar ol zemandan beri kalmışlar ve dahi Alaman Dağı'nda kırk bin şehid mezarı vardır kırk bin kul Alaman Dağı'nda şehid olmuşlardır hala şimdi kafirler beklerler anları üzerlerinden kuş uçurmazlar bütün şehid etrafından bir büyük yapu yaptırdılar ki kulle gibi cümle şehidler içindedir hala her Cuma ve Pazarertesi gecesi Allah Allah deyü "Gülbendi-i Muhammedi" çekerler ruhlarına Fatiha tarih fi 3 R sene 2238 [en büyük hata tarih yazılırken yapılmış, 1238 olarak düşünmek yanlış olmaz sanırım]Yorumlar