İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ ANDI

SİNAN ÇULUK

Dînim, vatanım, nâmûsum, üzerine yemîn ederim ki, esâs maksâdı vatan ve milletiñ teâlisine ve Osmanlılarıñ ittihâd ve terakkîsine çalışmakdan ibâret olan bu cem'iyetiñ dahil olduğum şu ândan i'tibâren her dürlü ahvâl ve kavâidine tatbîk-ı hareketle beraber milletde hukûk-ı hürriyyeti bahş eden Kânûn-ı Esâsîniñ tamâmen tatbîk ve devâm-ı mer'iyyetini gâye-i maksâd bilen cem'iyyetiñ kararlarını ve uhdeme tahmil ve tevdi' edilecek olan vezâifi tamâmen ifâda tereddüd eylemeyeceğim. Cem'iyyet efrâdından biri düçâr-ı felâket olduğu takdîrde kendisine ve ailesine vus'um yetdiği kadar nakden ve bedenen mu'avenetde kusûr etmeyeceğim. Şâyed bunca taahhüdât-ı dîndârâne ve nâmûskârâneye rağmen ihânet edecek olursam alçaklık edenleriñ nerede bulunursa bulunsun tâkîbine me'mûr edilen zâbitâ-i cem'iyyetiñ icrâ edeceği i'dâm cezâsına karşı şimdiden kanımı helâl ederim.

Vallahi ve billahi...Yorumlar