Cavalı Arapların Savaş Mağduru Osmanlı Dul Kadın ve Yetim Kızlarını Esir Olarak Satmaları


SİNAN ÇULUK

İnsanların dayanışma ve dostluğunu kategorize ederken muhayyel İslam Ümmeti’ne ayrıcalık sağlamak ne kadar doğrudur. İnsan insandır, onun büründüğü kimliğin ve rengin önemi nasıl kategorize edilebilir. Her toplumda iyi ve kötü iç içe geçmiştir. Tarihi hayal dünyasında gezenlerden duyarsanız hayal alemine sizi de götürüp susuz getirirler. Belgeler acı gerçekleri su yüzüne çıkardığında da günümüzü yorumlayabilecek alt yapıdan mahrum olduğunuzdan "belgeler yalan söylüyor, seni gidi belge fetişisti" dersiniz.

Osmanlı Bakanlar Kurulu’nun tutanağı hakikatin acı tarafını olanca keskinliğiyle yüzümüze vuruyor.

Belge Metni:

Meclis-i Vükela Müzâkeratına Mahsus Zabıtname

Cava’da mütevellid bazı Arapların badelharb Dersaadet’e ve vilayata giderek harp sebebiyle dul ve yetim kalan nisvan ve etfal-i Osmaniye’den iğfal edebildiklerini Cava’ya götürüp zahiren nikah ile fakat hakikatte cariye ve esir olarak füruht teşebbüsünde bulunduklarından bahisle tedabir-i mania ittihazı Batavya Şehbenderliği’nden iş’ar olunduğu Hariciye Nezareti’nden bildirildiğine ve badezin tâbiât-ı Osmaniye’den olan nisvan-ı İslamiye’nin Cavalılarla izdivac edebilmelerinin men’i esbabının istikmaline dair şayan-ı dikkat bazı ifadatı havi Dahiliye Nezareti’nden varid olan 14 Haziran sene 1336 tarihli ve 812 numerolu tezkire ve melfufu okundu.


Yorumlar