BOĞAZ AĞRISI İLACI


Sinan ÇULUK

Serasker Rıza Paşa imzasıyla Sultan Abdülhamid'e sunulan bu tezkirede boğaz ağrısına iyi geldiği denenmiş bir ilaç tarif ediliyor. Sultan Abdülhamid'in boğazı ağrıdı mı ağrımadı mı bilemiyorum ancak onun gibi etrafında onlarca doktor, sarayında mükemmel eczanesi, kimya laboratuvarları bulunan pozitif bir adamın bu reçeteye itibar edeceğini hiç sanmıyorum. Rıza Paşa mutlaka hulus çakmak için bolca kudsiyet içeren bu ilacı takdim etti. Sultanın kullanıp kullanmadığı hakkında bir bilgimiz yok maalesef.

İlacın ne olduğuna gelince...Hazret-i Muhammed'in sütannesi Halime hatunun kabrinde bir çitlembik ağacı varmış. Buradan alınmış parçaların pamuk ipliğine bağlanarak üç İhlas ve bir Fatiha suresi okuduktan sonra besmeleyle boğaza asılması tarif ediliyor. Bu asılmanın nasıl olacağını zihnimde kestiremedim. Pamuk ipliği ağzın dışında mı bırakılıyordu acaba? Koskoca Rıza Paşa, Sultan Abdülhamid'e bu ilacı tarif ediyor ama hiç düşünmüyor ki o ağaç ne zaman kabir üstünde bitti, Halime hatun ile alakası var mı? O devirde de Tıbbiye-i Şahane işinin erbabı hekimler yetiştiriyor ve toplum böyle basit boğaz ağrıları için yüzlerce reçeteye sahip bulunuyordu. Genelkurmay Başkanı olup olamayacağını medyumlara sorduğu rivayet edilen kuvvet komutanını yakın zamanlarda gördüğümüzden Rıza Paşa'nın kafa yapısını sorgulamak da istemiyorum. Her devirde bulunuyor böyleleri demek ki...

METİN:

Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimizin süt vâlide-i mükerremeleri olup Medine-i Münevvere nevvarahallahü teala ilâ yevmi'l-âhirede defîn-i hâk-i gufrân olan Halimetü's-Sa'diyye radiyallahü teala anha hazretlerinin merkad-i münevverelerinde bulunan çitlenbik ağacından yapılıp hunak ve boğaz ağrılarının indifâ'ı içün kullanılan ve sür'at-i te'sîri mücerreb bulunan habbe dün gece vuku' bulan arz u ifade-i bendegânem vechile Bebek'de kâ'in çâkerhâneden celb olunarak takdim kılındı. Bunun isti'mâl olunmamış pamuk ipliğine veyahud yine pamuktan yapılmış tireye geçirilerek ve üç İhlas ve bir Fatiha-i Şerif kıraat ve sevâbı rûh-ı pâk-i hazret-i Risâlet-penâhî ile müşarunileyha Halimetü's-Sadiye hazretlerinin rûh-ı mukaddeslerine ihdâ kılınarak akîbinde besmele ile boğaza ta'lîk edilmesi kâide-i mer'iyyeden olduğu gibi bu habbeyi daima boğazında bu suretle isti'mâl eden zevâtın ile'l-ebed hunâk ve boğaz ağrısını görmeyeceği mücerrebâttandır.

Abd-i memlûk
RIZA


Yorumlar