AZİZ MAHMUD HÜDAİ HAZRETLERİNİN EL YAZISI İLE MEKTUBU

Sinan ÇULUK


Sevgili Dostlar, benim için çok önemli bir mektup yayınlıyorum. Bu mektubu yazan Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri. Muhatabını tespit etmek çok güç. Önümüzde bunu tespit edebileceğimiz bir zaman dilimi niyaz ediyorum. Yaptığım araştırmalarda bundan başka bizzat elinden çıkmış bir yazı tespit edemedim. Dolayısıyla yüzde yüz elinden çıkmıştır demek birkaç değişik örneğe bağlı. Muhtevanın gizliliği elinden çıkma bir yazı olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu konuda daha teferruatlı bir yazı hazırlayacağım inşallah. Şimdilik kısa kesiyor ve sizi Aziz Mahmud Hüdai hazretlerinin mektubu ile baş başa bırakıyorum.

Mektup Metni:

Benim seâdetlü oğlum sultanım hazretleri

Bundan üç gün mukaddem tarafınıza tahrîrâtdan sonra çünkü meşâyıh sûretinde olduğumuzdan bazı mahallere varılup müzâkereniz esnâsında böyle istimâʽ olunmuşdur ki Bağdad’a giderken mi yahud gelürken mi size bir at hediyye virilüp kabul buyurmamışsınız. Sahibi gayet muğber olup hâlâ tarafınıza iğbirârını izhâr edermiş. Bu kazıyye maʽlûmunuz oldukdan sonra şimdi serkârde olanların cümlesi sizi sevmeyenler olup bu takdirce gerçi fennen ve ilmen alimallahu teala hakkınızda katʽan ve cezmen bir fena şey yok amma bu pederinize dahi vesvese-i zâhirî gelüp bu varaka tahrîr olundu. Kendinizi ahâlîye arz etdirüp bir mikdar zaman dahi kalsanız bu ihtiyatdan nesne lazım gelmez ve bundan mâʽadâ bir mikdar ihtiyatı elden komayup meselâ bir kesret etbâʽla bir maslahatla bir mübâşir geldikde yanınıza gürültü ile getürmeyüp bir iki adamıyla getürmek gibi şöylece pes perdeden ihtiyâtı elden bırakmasanız hoş olur ammâ bunlardan aşuru ihtiyât lazım değildir. Efendim oğlum sakınup bu tahrîrâtımdan vesvese buyurmayasız ammâ tahrîrimin vechi oldur ki Hanya’ya gitmekde be’is yokdur demiş idim. Şimdi at hikâyesini istimâʽ etdiğimde re’yim gayri gûne olduğu tarafınıza ifâde olundu. Fî 8 Şaban.

El-Fakîr Şeyh
el-Üsküdârî
Yorumlar