TOPHANE KADİRİHANE TEKKESİ İKİNCİ MAHMUD İHYA KİTABESİ Sinan ÇULUK

Tophane'de üç yüz yıllık Kadirihane Asitanesi'nin son şeyhi Misbah Erkmenkul Beyefendi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bu tekkenin, Osmanlı devrinden beri aynı ailenin tevarüs ettiği bu şeyhlik makamının önemli müesseselerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile iki sene önce bir Mevlid Kandili Gecesi gittiğimizde çektiğim İkinci Mahmud devrindeki ihya kitabesini naklediyorum.

Mazhar-ı adl u muîn-i zuefâ Hân Mahmûd
Dâimâ itmededir celb-i kulûb-ı âgâh
Keşfidüp kıldı nice câmî vü tekye ma'mûr
Milket-i zâhir u bâtında odur Şâhenşâh
Kâdirîhâneyi de gül gibi itdi bünyâd
Dil-i bülbül gibi itmiş iken ihrâk tebâh
Şeyh ve dervîşine devrân sizin dinse sezâ
Çarh-ı vâlâya nazîr oldu bu âlî dergâh
Yazdı Safvet biri mu'cem iki târîh temâm
Hazret-i Mürşid-i Rûmî'den olup himmet-hâh
Yapdı bu hânkahı kutb-ı cihân Şeh Mahmûd
Kâdirîhâne yapıldı ne güzel eyvallah. sene 1239


Yorumlar