DOĞUM KAYITLARI

Sinan ÇULUK

Osmanlı devrinde 1830'lara kadar Müslüman ahalinin evde, kırda, tarlada doğan fertlerinin anında doğum kağıdı alınmadığı gibi, ailelerin entelektüel düzeyi düşük olanları çocuk büyüdükçe doğduğu ayı, hatta seneyi bile unuturlardı. Bu adet bazı durumlarda günümüze kadar intikal etmiştir. Buna mukabil okuma-yazmaya düşkün, belirli bir seviyenin insanları da genellikle Kur'an-ı Kerim'lerin iç kapaklarına çocuklarının doğum kayıtlarını ilave ederler ve bu Kur'an'ları nesilden nesile intikal ettirirlerdi. Bazen bu kayıtları cönk, münşeat gibi ellerinden bırakmadıkları kitapların uygun yerlerine de düşürürlerdi. Böyle bir kayda rastladığım yazma münşeat mecmuasının ortalarındaki boş bir sayfada saatine varıncaya kadar yazılmış doğum kayıtları mevcut. Yazmaya bu kayıtları kimin ilave ettiği ise belli değil. Belki de sizlerin dedelerinizden, ninelerinizden birilerinin kayıtlarıdır. Örnek olsun diye takdim ediyorum.Metin:

"İşbu yüz seksen altı senesi mah-ı Zilhicce gurresi yevm-i Salı Çarşamba gecesi saat üç buçukta kerimemiz Rukiyye ve Nazife Molla dünyaya gelmiştir. Hak Sübhanehu ve teala hazretleri hayr-ı halef eyleyüp tûl ömr ile muammer eyleye. Amin. Fî Gurre-i Z. sene 1186
İşbu bin yüz seksen sekiz senesi mah-ı Cemaziye'l-ûlâ'nın on yedinci yevm-i Salı saat on bir buçukta oğlum Mehemmed Rızaeddin (1188 ismi tarihidir) dünyaya gelmiştir. Hak Sübhanehu ve [teala] hazretleri tûl ömr ile muammer ve hayr-ı halef eyleye. Amin. Fî 17 Ca. sene 1188.
İşbu bin yüz doksan senesi mah-ı Muharremü'l-haram'ın yirmi altıncı yevm-i Pazar saat yedide oğlum Ahmed Ziyaeddin dünyaya gelmiştir. Hak Sübhanehu ve teala hazretleri tûl ömr ile muammer ve hayr-ı halef eyleye. Amin. Fî 27 M. sene 1190."

Yorumlar