YEDİ-SEKİZ HASAN PAŞA’NIN PAŞA ÇOCUKLARI VE PAŞA DAMADI

Sinan ÇULUK

“Kaht-ı rical” eskilerin sık sık kullanmaktan bir çeşit haz aldığı terkiplerdendir. Adam kıtlığında göreve getirilenlerden bunu duyamazsınız. Tabii ki her devirde devlette istihdam edilemeyenler, edilenlerden fazla olduğundan bu terkibi sık sık kullanarak bir çeşit eleştiri haklarını da kullanıyorlar demektir. Sultan İkinci Abdülhamid devrinde “kaht-ı rical” had safhadadır. Mütecessis ve şüpheci karaktere sahip hakanımız ne kadar büyük adam olursa olsun, etrafındaki sünepelere, iş bilmez kifayetsiz muhterislere güvenip onları kilit noktalarda göreve getirmekle tarihi hatalara imza atmıştır. 

Ali Suavi olayında Sultan Beşinci Murad’ı yeniden tahta çıkarıp Abdülhamid’i tahttan indirmeye gelen darbecilere müdahalesiyle meşhur olan Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın ne meziyeti olabilir. Kim olduğunu bilmediği Ali Suavi’yi gözüne kestirip eline geçirdiği odunla kafasını patlatarak bir darbeyi başlamadan bitirmesi Hasan Paşa’nın talihinden başka bir şey değildir. Bu olaydan sonra ikbal basamaklarını sülalece çıkmışlar ve Abdülhamid’in en güvendiği adamlarından biri Hasan Paşa olmuştur. İşte bu gazete haberinde iki oğlu ve damadının da paşa olduklarını, üstelik unvan paşası değil bilfiil görevde askeri paşalar olduklarını anlıyoruz. Alabilecekleri madalyaların da en son rütbelerini almışlar, padişahın da selamlarını kazanmışlar. Babaları Hasan Paşa olmasa ve liyakat esas ölçü olsa acaba bu rütbeleri ihraz edebilirler miydi? Bunların emsali aileler tüm görevleri abluka altına almışlarsa, dışarıda kalanların Abdülhamid rejimine muhalefetlerindeki acımasızlığı anlamak daha mümkün oluyor.

Bu zatların Abdülhamid’in tahttan indirilmesinde kimin yanında yer aldıklarını merak ediyorum, araştıracağım. Şimdilik sizlerle gazete haberini paylaşmakla iktifa ediyorum.


ŞUUNAT

Beşiktaş muhafız-ı alisi yaveran-ı kiram-ı hazret-i şehriyariden ve müşiran-ı izamdan devletlü Hacı Hasan Paşa hazretleri hakkında mütemadiyül-lemean olan neyyir-i tevcihat-ı cihan-derecat-ı hazret-i hilafetpenahinin envar-ı satıasından olmak üzere mahdum-ı alileri Mekteb-i Harbiye-i Şahane Talim muallimi Ferik Saadetlü Emin Paşa hazretlerine birinci rütbeden Osmani ve diğer mahdumu yaveran-ı hazret-i padişahiden Mirliva Saadetlü Said Paşa hazretleriyle damad-ı alileri Tophane-i Amire Tecrübe ve Muayene Dairesi aza-yı kiramından saadetlü Salih Paşa hazretlerine altun Liyakat madalyaları inayet ve ihsan buyurulduğu gibi her birerlerinin dahi ayrıca selam selamet encam-ı hazret-i tac-dari ile taltif buyurulmuş oldukları ma’al mesarr istihbar kılınmıştır.
“24 Kasım 1902 Servet Mecmuası”

Yorumlar