SEYYİD NİGARİ'DEN
Lâubâlî gezerim def-i ubâl eylemişem
Sâye-i muğbeçede ref’-i melâl eylemişem

Var sandım dehn-i yâr-ı temennâ etdim
Yok imiş bilmemişem fikr-i muhâl eylemişem

Dembedem pârelesin bağrımı efşân etsin
Kânımı gamze-i dildâra helâl eylemişem

Varmazam medreseye tutmazam akvâl eteğin
Sâkin-i meykedeim terk-i cidâl eylemişem

Çekdi peymânemi vâiz dedi Allah Allah
Cehlden kürsîde bî-ma’nâ makâl eylemişem

Câm-ı serşârım ile düşdü ayağdan sermest
Hâce-i medreseye gör ki ne hâl eylemişem

Tutmuşum şâm u seher kâse-i serşâr eteğin
Girmişim meykedeye kesb u kemâl eylemişem

Kani erbâb-ı saadet kanı ashab-ı safâ
Vermişim câma cilâ ve mey-i zülâl eylemişem

Nigârî

Yorumlar