MARGARETHE FEHIM PASCHA

Sinan ÇULUK
İkinci Abdülhamid döneminin meşhur başhafiyesi Fehim Paşa’nın metresi olduğu iddia edilen ve Margarethe Fehim Pascha ismiyle anılan kadının fotoğraflarına dair ilginç bir belge. Ergün Hiçyılmaz’ın “Eski İstanbul’da Muhabbet” isimli eserine göre «Direklerarası’nda bir cambazhanenin kiracısı Mösyö Morgan’ın kızı» oluyormuş. Gökhan Akçura’ya göre Mösyö Morgan St. Antuan Kilisesinin yerindeki Concordia Oteli’nde cambaz gösterileri yapan biriymiş. Bu hanım vakti zamanında İstanbul sosyetesinin diline düşmüş, namlı, trendsetter hanımların önde gideni. Kendi şöhretini “sosyal medya”da daha da yaymak için kartpostallara poz verip üzerine de “Margarethe Fehim Pascha” diye ismini lanse etmiş. Matbaalar Sermüfettişi Şemseddin Bey’in gözünden kaçar mı! Sirkeci’deki bir kartpostal dükkanında bunların satıldığını görünce hemen cüzdana sarılıp altı adedini almış. Bunların satışının engellenmesi için de aşağıdaki belge Dahiliye Nezareti’ne gönderilmiş. Bu yasak İnternet yasağına benzemiyor. Kaynağından kesemeyince satışları engellenememiş olmalı ki WEB ortamında sorgularsanız değişik kartpostalları bulabiliyorsunuz. 


Belge Metni:


BABIALİ
NEZARET-İ CELİLE-İ DAHİLİYE
İdare-i Matbuat
Aded
951

Bir kadın resmini ve bâlâsında Fransızca «Margrit Fehim Paşa» ibaresini hâvî muhtelif vaziyette altı adet kartpostal Sirkeci’de Mariçe Oteli karşısında kartpostal satan bir dükkanda görülerek mübayaa edildiği idare-i âcizî Matbaalar Sermüfettişi Şemseddin Bey tarafından verilen raporda beyan ve ifade kılınmış ve alelusul idâre-i âcizîde hıfz edilmiş olmağla bunların füruhtuna meydan verdirilmemesi ve mevcutlarının hemen toplatılması esbabının istikmali lüzumunun Zabtiye Nezaret-i Celilesi’ne emr u iş΄âr buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Fî 12 Muharrem sene 325 ve fî 12 Şubat sene 322 [25 Şubat 1907]

Matbuat-ı Dahiliye Müdürü
bende
Kemal

Yorumlar