BİR ZAMANLAR İSTANBUL’DA KALORİFER REKLAMI

Sinan ÇULUK

Odalarda sobaya hacet kalmayacak!
Hem yerden hem masraftan kazanılacak.

«Kalorifer»

1889 senesinde Paris’de küşad olunan sergide fevkalade mazhar-ı mükafat olmuş âlât ve edevât cevami, hastahane, kilise, kışla, mektep gibi ebniye-i umumiye ile haneleri, limonlukları, çamaşırhaneleri teshin için güzel bir usul. Yaz sıcakları esnasında havasını tecdid eder, hıfzıssıhha ve nezafeti temin eder.

Gerek teshin edilecek ve gerek havası tecdid olunacak hanelerin haritası irae olunur ise yapılacak ameliyatın kaç kuruş masrafla vukua geleceği hesap ve tahmin olunur.

İstanbul’da Balık Pazarı’nda Esayan Hanı’nda ikinci kattaki odaya müracaat edenler her türlü malumatı alabilirler.
[2 Ağustos 1891 TARİK gazetesi]Yorumlar