ABDULLAH CEVDET'İN BİR DİPNOTULatîfe-gûyân-ı zemândan biri yedi sene evvel şu kıt’ayı İstanbul’da bir meclis-i sohbetde inşâd etmişdi:
İstemem devlet aleyhinde evimde güftugû
Adamı curnal ederler, herkesin namusu var
Askerîden, şeyhden, ilmiyeden, küttâbdan
Hazret-i Şâh-ı Cihân’ın it kadar câsûsu var!

Hoşdur                        A.C


Yorumlar