MEŞRUTİYET’İN İLANINI SAĞLAYAN TELGRAF

Sinan ÇULUK

İttihad ve Terakki Cemiyeti, 23 Temmuz 1908 günü Manastır’dan çektikleri bu telgraf ile Sultan İkinci Abdülhamid’i askıda olan Kanun-ı Esasi’nin (Anayasa) uygulanması ve kapalı bulunan Meclis-i Mebusan’ın (Parlamento) açılması için tehdit ettiler ve istediklerine kavuştular.

Telgraf Metni:

Atebe-i Felek-Mertebe-i Cenab-ı Padişahi’ye

İradat-ı seniyye-i müstakarralarıyla tebe’a ve zîr-i destanlarına bahş ve ihsan buyurulan Kanun-ı Esasi’nin tatbikat-ı fiiliyyesine müsaade ve icab-ı halin irade buyurulması suretiyle sadakat ve ubudiyyetimizin halelden vikayesini istirham ve Pazar gününe kadar Meclis-i Mebusan’ın küşadına dair ferman-ı hümayunları ısdar

buyurulmadığı halde rıza-yı şehriyarilerine muhalif ahvalin vuku’ı derkâr olup Manastır Vilayeti dahilinde el-yevm bulunan memurin-i mülkiye erkan ve ümera ve zabitan-ı askeriye ve efrad-ı şahaneleriyle ulema ve meşayıh ve’l-hasıl kibar u sıgar edyan-ı muhtelife mensubîninin bilâ-istisna vahdaniyyet-i Huda’ya karşı ahd u misak-ı umumi altında bulunduğunu arz eyleriz ferman. Fî 10 Temmuz sene [1]324 [23 Temmuz 1908 Perşembe]

Osmanlı Terakki ve İttihad Cemiyeti Manastır Merkezi


Yorumlar