HALEP MASONLARINA DAİR TELGRAF MÜSVEDDESİ

Acele cevaplanması isteği ile Suriye vilayetine yazılan bir telgraf müsveddesi. O kadar acele yazılmış ki hiç nokta kullanılmamış. Konu da hayli ilginç. Halep’teki Mason Locaları ve örgütlenmesinin ardındaki beyinlerin isimlerini veriyor. Numune bir belge olması açısından paylaşıyorum.

Belge Metni:

Taraf-ı Vilayete

Fî 17 Safer sene 304 ve Fî 2 Teşrin-i Sani sene 302

Şimdi aldığım fî 1 Teşrin-i Sani sene 302 tarihlü şifre telgrafname-i sâmîde İngiliz konsolosunun riyaseti altında bir cemiyet-i fesadiye teşekkül iderek efradının teshil-i ictimaları içün Haleb’de Saradella’nın hanesi Farmason Locası namiyle merkez ittihaz olunduğu ve bunun azası Cabirizade ve Kudsizade Hüsamedddin ve Kevakibizade Abdurrahman Efendilerle Neşar Muhammed, İngiltere Beyrut Konsolosu Mişel Huri Kostaki, Humus Ticaret azasından Corci Gürünlü olup maksad-ı aslîleri zât-ı padişahi aleyhinde icra-yı müzakerat ve beyne’l-urban ilkâ-yı fesad olduğu taraf-ı vâlâlarından yazıldığından hakikat-i halin seri'an tahkik ve iş'arı emr u ferman buyurulmasıyla badehu iktizası ifa olunmak ve birlikde ikmal-i tedkikat kılınmak üzere evvel emirde bu babda olan malumat ve tahkikat-ı seniyyelerinin heman iş'arına muntazır bulunduğum muhat-ı ilmu âlî-i âsafâneleri buyruldukda ve ol babda…

Yorumlar