RÜYET-İ HİLAL İLAMI


Sinan ÇULUK

KKTC Milli Arşivi’nden 100 yıllık bir belge. Osmanlının son devrinde Kıbrıs adası her ne kadar elimizden çıksa da Kıbrıs Türkleri kendi hukukları çerçevesinde muamelatını tatbika devam ediyordu. Ramazan’ın geldiğinin ilanı da eski usul rüyet-i hilal çerçevesinde icra ediliyordu. Buna dair mükemmel bir örnek belge ilamını sunuyorum. 

Kıbrıs’ın el-Ezher mezunu saygın din adamı Mehmed Ziyai Efendi’nin bu ilamında 1914 senesi Ramazan’ının hangi gün başladığı karara bağlanıyor.

Belge Metni:

Ramazan sene 1332 gurresinin sübûtunu havi ilam

24 Temmuz 1914 – 1 Ramazan 1332

Hukukullah-ı hasebede sebk-ı da‘vâ şart olmadığına binaen Leymosun kasabası ahalisinden udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i Müslimîn’den Mehemmed Beğ bin Süleyman Ağa ve Hasan Efendi bin Tahir Ağa ve Ali Beğ bin Muhammedî Baba ve Mustafa bin Salih li-ecli’ş-şehâde Meclis-i Şer’a hazirûn olup istişhâd olunduklarında fi’l-hakika işbu bin üç yüz otuz iki senesi Şabanü’l-Muazzam’ının selhi olan Pençşenbih günü akşamı Cuma gecesi ba’de’l-gurûb matla’-ı ehle olan cânib-i Garb’de ufka karîb Kıbleye müteveccih hilâl-i Ramazanü’l-Mübarek’i bizler re’yü’l-ayn muayene ve müşahede eyledik yarınki Cuma günü gurre-i garrâ-yı Ramazânü’l-Mübarek’dir biz bu hususa bu vech üzre şahidleriz şehadet dahi ederiz deyu her biri vech-i şer‘î üzre edâ’-i şehadet-i şer‘iyye etdiklerinde Leymosun Cami‘-i Cedîd imam vekili Mehmed Reşad ve muhtarı Hüseyin Sırrı efendilerden sırren ve alenen tezkiyeleri bi’l-icra şehadetleri makbule olmağın mucebiyle işbu leyle-i mübarekede cevami ve mesacid îkâd-ı kanadil ile tezyin olunup sünnet-i terâvîha kıyam ve yarınki Cuma günü icrâ-yı farîza-i sıyâm olunmak iktiza eylediği ilam olundu. El-emru li-men lehü’l-emr. Fî ibtidâ’i leyle-i Ramazânü’l-Mübârek sene 1332

Nâib-i Leymosun ve Baf
[Mühür-Mehmed Ziyâî]Yorumlar