MİRACİYE DAVETİYESİ

Sinan ÇULUK

Tasavvuf tarihimiz için nadir bir belge neşrediyorum. Galata Mevlevihanesi Şeyhi Ruhi Efendi’nin Galata Mevlevihanesi’nde okunacak “Miraciye” için ismini tespit edemediğimiz bir zata gönderdiği davetiyedir.

Belge Metni:

Atufetlü re’fetlü cemilü’ş-şiyem sultanım hazretleri

Ba’de’d-dua inha-kerde-i dervişânemizdir ki;
İnşaallahürrahman işbu ikad-ı kanadil ferdası günü dergâh-ı Hazret-i Mevlana’da menkabe-i Miracu’n-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıraet olunması musammem olmağla hassaten teşrif buyurmanız müsted’âdır.

el-Fakîr Şeyh Ruhi-i
Mevlevî be-Dergâh-ı
Galata
HâlâYorumlar