MEHMED SAİD GALİB İÇİN RÜYADA DÜŞÜLEN TARİH

Sinan ÇULUK

Rüya ve ebced hesabının biraraya gelmesi ile kurulan fantezilerin müşahhas bir belgesi. (H.1229, M.1813-14)e tarihlenen bu belgenin adı bilinmeyen yazarı o tarihlerde henüz sadrazam olmamış Mehmed Said Galip Efendi'nin adının ebced değerini rüyada hesaplamış ve 1269 olarak bulmuş. Ne yapsın zavallı, 1229 yılının Said Galib Efendi'ye sadrazamlık yılı olacağını müjdelemek isterken 40 yıl sonrasına dair bir tarihi rüyasında görmüş. Nasıl tevil etmeli ki Said Galib Efendi'nin sadrazamlığıyla ilişkilendirebilsin. O da rüyada karşısına çıkan pir'den bu tarihin sadrazamlık müddeti olacağını öğreniyor ve müjdeyi verirken de kendini ihmal etmemesini, elden geldiği kadar gönül almasını öğütlüyor. Gerçekte de Mehmed Said Galib Paşa sadaret makamına geldi ancak 9 ay kalabildi. Yılmaz Öztuna Türkiye'nin çok partili siyasi hayatının ilk başına onu koyar. Bence de doğru tarafları olan bir yaklaşımdır.

Belge Metni;

Azizim
İşbu gece bir tarih içün istihare eyledim. Ma’nâda bir pîr buyurdu ki “tarihi Mehmed Said Galib’dir”. Yine ma’nâda hisab eyledim dedim ki “bu tarih kırk ziyade”. Pîr cevab eyledi ki “asıl tarih budur inşaallah temam kırk sene sadr-ı devletde safâ-yı hâtır ile ikamet eder kırk ziyade olması ikameti tarihdir” deyüp dua eyleyüp âgâh oldum. Bununla müteselli buldum. İnşaallahürrahman muvaffak olup çok zeman sadaretde ikamet buyurup cemi’ hayırhâhlarına lütuf-ı keremleriyle kâmyâb eyler. Elden geldiği kadar gönül almaya gayret edesiniz YâHû.

"Ebced değerleri ile Mehmed 92, Said 144, Galib 1033 toplamda 1269 Hicri senesini de yukarıya kaydetmiş."Yorumlar