ŞEHZADENİN EVİNİ DE SOYARLAR, HEM DE DÖRT DEFA…

Sinan ÇULUKTaife-i hırsızan ile başa çıkmanın gerçekten zor olduğuna dair bir belge. Adam şehzade bile olsa bunlara yakayı kaptırırsa kurtuluş yok. Şehzade Seyfeddin Efendi’ye tahsis edilip ikamet ettiği Zincirlikuyu’daki köşkü tam dört defa soyuluyor. Çocuklarının sünnet düğününde gelen kıymetli eşyaları hırsız veya hırsızlar çalıyor. (Metin burada biraz sorunlu, ifadeden henüz sünnet olmayan çocuklarının düğünü için tedarik edilen kıymetli eşyalar anlaşılıyorsa da bu tarihte en küçük çocuğu sünnet yaşı geçmiş ve  15 yaşında olduğu için, sünnet düğününde hediye gelen kıymetli eşyalar olarak anlamak lazım). Geçmişteki üç hırsızlık olayında gerekli şikâyetler yapıldığı halde polis, jandarma ve savcılık olayı ciddi olarak araştırmadıklarından hırsızların cüreti iyice artmış. Şehzade de şikâyetini bizzat Padişah’a yapıyor. Padişah Vahideddin’in de Mabeyn Başkâtibi Ali Fuad Paşa’ya bu konunun ciddi olarak araştırılması için verdiği emri Sadaret’e tebliği belgesidir.

Belge Metni:

Devletlû Necâbetlû Seyfeddin Efendi hazretlerinin ikāmetlerine tahsis olunan Zincirlikuyu Kasrı’na evvelki gece dördüncü defa olarak sārik girüp bu def’a da müşarunileyh hazretlerinin mahdumları efendiler hazeratının icrâ-yı hıtanları münasebetiyle tedarük olunan bazı zî-kıymet eşyânın sirkat edilmiş olduğu ve evvelki sirkatler üzerine Beşiktaş Polis Merkezi’yle Beyoğlu Jandarma Kumandanlığı’na ve Bidayet Müddeî-i Umumiliği’ne malumat verildiği halde icraat-ı ciddiyyede bulunulmaması sāriklerin cüretlerini arttırdığı beyanıyla iktiza-yı halin ifası müşarunileyh hazretleri tarafından atebe-i seniyye-i mülûkâne’ye takdim kılınan arîzada istirham olunduğundan hükûmetçe serî’an taharriyat ve tedâbir-i muktezıyyeye bi’t-tevessül mütecasirlerin bir an evvel eşya-yı mesruka ile beraber zahire ihracıyla haklarında muamele-i lazime-i kanuniyenin ifası ve neticeden atebe-i ulyâ-yı mülûkâne’ye de arz-ı malumat olunması mukteza-yı emr u fermân-ı hümâyûn-ı padişâhîden bulunmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fî 7 Cumadelahire sene 1337 fî 10 Mart sene 1335 [10 Mart 1919]

Ser-Katib-i Hazret-i Şehriyari
bende
Ali Fuad


Yorumlar