İBNÜLEMİN'İN BAŞBAKAN ADNAN MENDERES'E MEKTUBU

Sinan ÇULUK

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL'ın  edebiyat öğretmeni olan yeğeni ve kocasının İstanbul'daki okullardan birine tayin edilmelerine dair devrin başbakanı Adnan Menderes'e yazdıkları mektup. İlginç olan husus o tarihlerde Osmanlı Alfabesi ile yazılmış olması. 

Maruz-ı âcizanemdir
Bin dürlü meşguliyet arasında tasdi’ etmek saygısızlıktır. Fakat maarif idaresinin bendenize karşı gösterdiği saygısızlık, ötekine nispetle devede kulaktır. Bu sebeple affolunacağı tabiidir. Tek zahir ve muinim olan yeğenim ve zevci Aydın Lisesi Edebiyat öğretmenleri Selma ve Nihad Akay’ın İstanbul liselerine yahut orta mekteplerine nakilleri hakkında mükerreren vaki’ olan ricama, prensipçiler, kulak vermediklerinden kemal-i ümid ve itimad ile zât-ı sâmînize niyazname takdim etmiştim. Lütfen alaka gösterileceği işitilmiş ise de aradan üç ay geçtiği halde bir eser zuhur etmedi.
Bu milletin irfanına elli yıl hizmet ettim, hâlâ ediyorum. Bir buçuk milyon lira kıymet takdir olunan kütüphanemi ve pek kıymetli yazı koleksiyonlarını ve tarihi bazı eşyayı –bir menfaat mukabili olmayarak- Üniversite’ye hibe ettim. Daha ne yapayım? Benim yaptığımı acaba hangi mert yaptı? Geçende gençlerin tertip ettikleri jübilede gösterilen ihtiramat-ı fevkaladenin ve bütün gazeteler tarafından ibraz edilen kadirşinaslığın yüzde birini Maarif Dairesi gösterse idi prensip ve mevzuat namına ricamı red ve bendenizi duçar-ı derd etmezdi. Bu nabeca hareket, kaideye faideyi feda etmektir. Küçük memurların saçmalarına büyüklerin baş eğmesi, baş döndürecek hallerdendir.
Geriye çekilen Tevfik İleri Bey’in yerine getirilen ve kadirşinaslığından ve insafından bahsedilen muhterem yeni vekil de –maiyyeti tarafından- prensip illetine uğratılmadan yeğenimin ve zevcinin İstanbul mekteplerine nakillerini emir buyurmanızı tekrar istirham ediyorum. Bu satırları yazarken sânih olan kıt’a-i hayrhahaneyi nazîr-i dûrbîn-i fatînânenize arz ederim.

Elde fırsat var iken bezl-i mürüvvet ediniz
Fevti fırsat edenin aklına bi-akl da şaşar
Düşünüp âtîyi temine tasaddi edenin
Hayr olur âkıbeti nâmı gönüllerde yaşar

Bâkî lutf u insaniyet Başvekil-i asîl hazretlerinindir.

11 Nisan 1953                           İbnülemin Mahmud Kemal

İstanbul Bayezid Mühürdar Emin Paşa Sokağı Numero 13


Yorumlar