MİDHAT PAŞA’NIN TAİF’DEN MEKTUBUSinan ÇULUK


Taif zindanında hunharca ve bu milletin mukadderatına kastedilen bir şekilde şehit edilen Midhat Paşa’nın zindanda yazı yazmaktan bıktığına, meşguliyet olarak Kuran-ı Kerim’i yeniden ezberlemeye başladığına, hadis ve siyer kitapları okuyarak vaktini geçirdiğine ve ailesiyle ilgili bazı hususlara dair mektubudur. Yorumsuz olarak yayınlıyorum.

Bihi
Tayfur Ağa’ya
İzzetlü Ağa
İşbu mektup Taif’den gönderdiğim mektupların üçüncüsüdür. Birinci mektupta harem dairesinin İzmir’den Dersaadet’e nakilleri münasip olacağını ve bizim İzmir’de kalan elbisemiz ve maşlah ve kefiye ve bazı hafif kürk ve sako ve şenil gibi eşya ile sarayda kalan çamaşır sandığının ve yatak ve karyolanın buraya gönderilmesini ve bazı kütüb irsalini ve bir miktar akçe yetiştirilmesini yazmış ve ikinci mektupta sizin bizzat İzmir’e azimetle oraca olan ilişiklerin bittesviye harem dairesinin heyetiyle Dersaadet’e nakline himmet eylemeniz ihtarıyla beraber beş altı kıyye miktarı tütün istemiş idim. İşbu mektubumla yine onları tekid ve tacil ederek himmetinize temenni eder ve dört aydan beri hanımlardan ve çocukların keyfiyet-i afiyetlerinden hiç bir gûne haber alamayıp aşırı merak etmekte olduğumdan evvel-be-evvel buna dair malumat itasını rica eylerim. Dairenin masrafına ve akçe hususuna dair sizden bir re’y ve iş‘ar almadıkça ve halin ne olduğu bilinmedikçe re’y-i kat‘î vermek mümkün olamayacağından ona intizar etmekte ve hala Taif Kışla-i Hümayunu’nda bulunup Lillahilhamd ve’l-minne vücutça hal-i sıhhatteyim. Yazı yazmaktan pek ziyade bıkmış ve bu defa bütün bütün teneffür etmiş olduğum ve meşguliyeti Kuran-ı Kerim’in yeniden hıfzına ve bazı siyer ve ehadis mütalaasına hasr eylediğim cihetle bu mektubu bile hayli zahmetle yazdım. Baki olasız Huda’ya mevdû‘.  Şevval 1298  [Ağustos-Eylül 1881]

Midhat

 


Yorumlar