GEÇİNEBİLMEK İÇİN MEZAR UYDURUP TEKKE KURAN NİTELİKLİ DOLANDIRICI MEHMED SAİD

Sinan ÇULUK

Hırka-i Şerif camii yakınlarında Abbas Baba isminde bir şehidi rüyasında gördüğünü iddia ederek üzerine türbe yaptırıp evini Nakşibendi Tekkesi haline getiren Mehmed Said’in hikayesi.
 Kocamustafapaşa Sümbül Efendi tekkesinin şeyhi ve o zamanların hayli muteber mutasavvıfı  Razi Efendi bu zatı soruşturmaya gönderiliyor. Mehmed Said Efendi’ye öncelikle “hangi tarikatin şeyhinden tarikat icazetin var sorusunu yöneltiyor. Nakşibendi tarikatinden olduğunu ve mezarda yatanın da Abbas Baba olduğu cevabını alıyor. Meğer rüyasında oradaki mezarda yattığını söylemiş. Mehmed Said Efendi arkası güçlü ve ikna edici bir adam olmalı ki Evkaf Nezareti bu hayali kabire pencere ve parmaklıklar yaptırarak türbe haline getirmiş. Buna rağmen gerçek bir tarikat erbabı olan Razi Efendi’ye bu sahte tekkesini tasdik ettirememiş. Razi Efendi, Mehmed Said’in hiçbir tarikatten icazeti olmadan şeyhlik sürdüğünü ve bu faaliyetleri evinin Hırka-i Şerif’e yakınlığından dolayı gelen ziyaretçiler sayesinde geçinebilmek için yaptığına dair raporunu da sunmuş.
Akıbeti bilmiyorum, aramak lazım. Acaba günümüzde Hırka-i Şerif civarında bu hayali tekkenin izi var mı?

Belge Metni:

Huzûr-ı lâmi‘u’n-nûr-ı mün‘imânelerine takrîr-i dâ‘îleridir ki

Hırka-i Şerîf kurb-ı ittisâlinde çend mâhdan beru hânesinde müceddeden tekye ihdâs eden Mehmed Said kullarının ahvâli ağnaşılmak içün bu dâ‘îleri me’mûr buyurulup  tekye-i mezkûra varıldıkda mûmâileyh kulları ile görüşülüp kangı turuk meşâyıhından müstahlef olup ve kabirde medfûn olan kim olduğu su’âl olundukda Tarik-ı Nakşibendiyye’denim ve medfûn olan şehîd Abbas Baba’dır. Menâmda zuhûr eyledi.Bi’l-istid‘â kabrin binâsı ve semâhâne Evkâf-ı Hümâyûn cânibinden müceddeden binâ ve inşâ olunup ve ba‘zı gecelerde zikr eder isem şimdi terk eyledim deyu cevâb eyledikde takrîrinden müstebân olan bir meşâyıhdan hilâfet ve izn-i icâzeti olmayıp ancak hane Hırka-i Se‘âdet kurbu olduğuna ziyârete teşrîf buyuran zevâtlardan taayyüşe bir vesîle demek hulyâsından ibâret olarak bu hey’ete ibtidâr eylediği ihtimâl-i gâlib olmağla takriri hâk-i pây-i kimyâ sây-i veliyyünniamilerine me’mûriyyet-i dâ‘iyânem farîzası ifâdeye ictisâr olundu.Bâkî emr men lehü’l-emrindir.
es-Seyyid Mehmed Razî
Şeyh-i Hangâh-ı Kocamustafapaşa

(Razi Efendi hakkında Hüseyin Vassaf Sefînesinde malumat veriyor. c.II, s.438-440.)

 


Yorumlar