HAYREDDİN NEDİME MEKTUP

Hariciye Nezareti Evrak Müdürü Hayreddin Nedim’e gönderilen
KAMU İŞ AHLAKI TİMSALİ [!] BİR MEKTUP

Mektubun metniyle hiç oynanmamış, olduğu gibi yazılmıştır. Dedelerimizin konuştuğu bu mektubun bazı kelimeleri sadeleştirme adına ortadan kaldırılmasaydı büyük çoğunluk çok daha rahat anlayacaktı. Her ne kadar bugün için anlaşılmaz kelimeler varsa da küfürlerine kadar bu dil bizim dilimiz, Türkçemiz.

OSMANLICA DİYE BİR LİSAN YOKTUR. ONUN ADI TÜRKÇEDİRBelge Metni:


Hayreddin Beyefendi Hazretleri

Sizi öteden beri çok severim fakat evrak müdürlüğüne geldiğiniz günden beri çok iyi şeyleri biraz icra etmiş iseniz de pek çok da münasebetsiz mülahazasız bir takım da işler yapmışsınız.

Ezcümle efendileri ihtilattan men‘ etmek odaya bir takım bölmeler yaptırmak ve istediğiniz adamları kayırmak için de iki defadır teşkilat-ı hususiyeler yaptırmak ve mahzenlerde efendileri rençber gibi çalıştırarak birçok kereler dolaplar taşıttırmak ve saire gibi hakikaten çocukça ve daha doğrusu delicesine işler yapmak değil maiyetiniz (den bazıları müstesna) bütün Hariciye Dairesi erkânını ve ketebesini aleyhinize çevirmiş oldunuz ve her zaman aleyhinize bir takım mantıki sözler sarf ve cereyanlar hâsıl etmiş oldunuz.

Hulâsâsı olarak şunu diyebilirim ki; artık dünkü intihâb hadisesinden dolayı mağlub olmağa ve bu daire erkân ve me’mûrîni arasında ba‘demâ sizin içün yaşamak, îfâ-yı me‘mûriyet etmek pek güç olacak pek yakın bir zamanda kaviyyen zannediyorum kemâl-i rezâletle çıkarılacaksınız.

Daire halkında şiddetli bir galeyan var çünkü “bu puşt daha duracak mı” ve “bu deli Arnavud’un Hariciye Dairesi’nde durması hiç de münasebet almayor” ve “bu eski hafiye bozuntusu müfsid herif Meşrûtiyet’te de mi herkesin başına bela kesiliyor” ve “ortalığı daima biri birine katan bu eski Yıldız hafiyesini atamayan bir nâzırın yuf ervâhına” ve “bu hain Arnavud’un Hariciye’de işi yokdur artık” “bu puşt kerata tek başka bir yerde gitsin de uğraşsın artık” ilh. İşte bu yoldaki sözler daima aleyhinde söylenmekte ve “varsın gitsin Arnavutluk’da Prens Dorid’in Hariciye Nezareti’nde evrak müdürü olsun” demekte bulunanlar da pek çoktur.

Azizim hâl bu merkezde sen ne kadar burada bikâ bulmağa çalışmış olsan artık ba‘demâ her vakit cüz’i bir müddet devam eden bir muvaffakiyette bulunabilirsen de bu da tabiî muvakkat olacak. Halbuki daima zarar görüp terzil edilmiş olacaksın. Hemen tekaüdlüğünü talep et de çekil şuradan azizim.

Sevgili Âşir Bey biraderim lehinizde propaganda yapıyorsa da o da mimleniyor. “Hayreddin Arnavud’un meddahı” diyorlar. Bir fırsat düşdükde anı hemen devireceklerdir. Elhasıl Hariciye Nezareti erkân ve ketebesi (hemen diyebilirim) aleyhinizde pek şiddetlidirler ve hatta Babıali halkı bile Hayreddin Bey şuradan çekilirsen hemen hakkında hayırlı olacaktır. Hasebü’l-insaniye arza müsaraat ediyorum. Bu mektup da aceleye geldi. Asıl kim olduğumu da sonra yazarım. Sana buralarda dost yoktur. Vesselam tastamam.

26 Şubat 1329 – [14.R.1332 – 11 Mart 1914]

Sizi sevenlerden biri

Yorumlar