ŞEYH HALİD-İ BAĞDADİ'YE DAİR İKİNCİ MAHMUD'UN HATT-I HÜMAYUNU

BÖYLE BELGELER DE VAR AMA BİHABERİZ…

Bağdadi Şeyh Halid hakkında Sultan İkinci Mahmud’un eliyle yazdığı "hatt-ı hümayun"udur. Burada yerin dibine geçirdiği şeyh ve müritleri için daha sonraları dengeler nasıl değiştiyse, övgü dolu sözler de söyleyecektir. Hatta Yeniçerilerin ardından boşaltılan Bektaşi tekkelerini Halidi şeyhlerine tahsis edecektir. Böyle belgeler de olması yüzünden midir nedir, bu zatın HAREKETİ hakkında yapılan doktora tezinde Arşiv’den tek belge kullanılmamış ve buna benzer belgelerin mahiyeti ve olayların seyri hakkındaki merakımız başka araştırmacıların insafına terk edilmiştir. Belgeyi BLOG sayfalarına alma sebebimiz bu hususa dikkat çekmek içindir.

Belge Metni:

Benim Vezirim,
İşbu takririn manzûr ve meali malûm-ı hümâyûnum olmuştur. Bu Bağdâdî Şeyh Halid’in niyeti fesattan ibaret olduğundan hulefâ ve müteallikatının dahi meramları fâsid olduğu bilinmiş ise de çok adamlar bunların zahirlerine bakarak maazallah gün be gün tohum-ı fesatlarını fiile çıkarmağa fırsat ararlar idi. Mahza Cenab-ı Hakk’ın fazl u keremi ve Risaletpenah Efendimiz’in imdad-ı ruhaniyetiyle ektikleri tohum-ı fesatları tesir etmeyerek cemiyetleri bu vechile tefrik ve perişan olunarak şerr u mazarratlarından Rabbim Teala hazretleri Devlet-i Aliyye’mizi hıfz eyledi. Hâzâ min fazl-i Rabbî. Efendi daimiz ile bilmüzakere takririnde beyan eylediğin vechile Bağdad Valisi’ne ol vechile biletraf tarafından tahrir ve iş‘ar ve merkum Ömer’in dahi Kıbrıs’a nefy u iclası içün Şam valisine tahrir ve iktiza eden emrin ısdarıyla icrasına mübaderet olunsun.


Yorumlar