MAKTUL İBRAHİM PAŞA’NIN AZATLI KÖLESİNİN TORUNUSinan ÇULUK
 


Hüve
Nukilet

Şart-ı vakıf üzere ise meşrutu ile teftiş ile verile deyu buyruldu. 1011.C.6

İzzetlü ve Mürüvvetlü Sultanım Hazretlerinin hâk-i pâ-yi şerîflerine arzuhali bende-i bî-mikdâr budur ki,
Bu kullarının pederi ve dedem merhum Maktul İbrahim Paşa’nın utekasından olup ve merhûmun tevliyeti dahi utekâsına ve evladı evlad[a] meşrût iken hâlâ utekâsı olmamağla tevliyeti ecnebiler elinde olmağla evkafına külli za’f müstevli olmağın ulufem ile geri sefer-i hümayuna eşmek üzere teftiş ile inayet buyurulmak rica [olunur]. Baki ferman sultanımındır.

Bende
Mehmed Mustafa


Yorumlar