KIRIM HANI GAZİ GİRAY’IN EL YAZISI İLE MEKTUBUSinan ÇULUK


Kırım Hanı Gazi Giray Han, hattat, musikişinas, bestekâr, edip, muharip ve cesur bir Han idi. Sultan Üçüncü Mehmed’e gönderdiği arzuhalinde dile getirdiği hususa padişah izin vermiştir.  Sultan Üçüncü Mehmed’in bizzat el yazısıyla “verilsin” emrini havi arzuhalin alt satırında bu arzuhalin bizzat Kırım Hanı Gazi Giray Han’ın elinden çıktığı yazılıdır. Türk kültür dairesinin mümtaz bir ferdi olduğu mükemmel ta‘lik hattından ve kullandığı Türkçenin üslûbundan da rahatlıkla belli olmaktadır.Belge Metni:
Verilsin (Üçüncü Mehmed’in el yazısı)
Kırım Hanı Gazi Han’ın kendi hattıyla gönderdiği arzıdır.
Diyarbekir züemasından olup kendülerin emekdarlarından olan Abdülcemil içün Bağdad’da alâka-i kesîresi vardır deyü Bağdad’ın defter kethüdalığı sadaka buyurulmak ricasına arz eder.
21 R[ebiülahir] sene ihda - [25 Ocak 1593]

Dergâh-ı felek-medâr ve bârgâh-ı gerdûn-iktidâr türâbına arz-ı bende-i bî-vücûd budur ki;
Diyarbekir züemâsından olup kadîmî emekdârzâdelerimizden olan vâcibü’r-ri‘âye ve müstevcibü’l-himâyemüz bâ’is-i tahrîr-i sahîfe-i ihlâs ve ubudiyyet pezîr Abdülcemil bendelerinin Vilâyet-i Bağdad’da alaka-i kesîresi olmağın Eyâlet-i Bağdad’ın defter kethudâlığı inâyet buyurulmak merâhim-i Hudâvendigârîden ricâ olunup kendü hattımızla arîza-i bendegî tahrîr olunmuşdur. Tazarru‘ olunur ki red buyurulmayup behredâr buyurulmağa bezl-i mekremet erzânî buyurula. Bâkî fermân der-i adâletindir.

Yorumlar