HAZRET-İ ALİ İLE MUAVİYE’NİN MEKTUPLAŞMALARI


1300 SENE EVVEL YAZILMIŞ İKİ MEKTUP

Feridun Bey Münşeatı’nın c.I, 41. sayfasındaki Hazret-i Ali ile Muaviye’nin mektup suretlerine Velid Ebuzziya tarafından yapılan tercümeyi takdim ediyorum. Hazret-i Ali’nin çağlar öncesinden günümüze seslenen “Allah’ı bir başka rab, İslam’ı bir başka din, Muhammed Resulullah’ı bir başka nebi ile istibdal etmediğim gibi, kılıcı da değiştirmedim” hitabından, günümüzdeki “Emevîleşme Temayülü” nün ibret alması gerekir.


Muaviye’nin Cenab-ı İmam Ali’ye Mektubu

Ammâ ba‘d: Tahkik olsun kendi zararına gittin. Faideni terk ettin. Kitabullah’a ve Sünnet-i Nebi’ye muhalif bulundun. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in havârîleri olan Talha ve Zübeyr ile ümmü'l-müminin Aişe’ye ettiklerin ma‘lumum olmuştur. Vallahi sana öyle şihâblar atarım ki su söndürmez, hava mahv etmez, atıldığı yere erişir. Eriştiği yeri deler, deldiği yeri yakar. Asker ve isti‘dâd-ı harp seni mağrur etmesin vesselam.

Muaviye b. Ebu Süfyan


Münşeatü's-Selatin, c.I, sf. 41 

İmam Ali Tarafından Cevabı
Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn-i Abdullah, Emirü’l-Mü’minîn. Birader ve vasî-i Resulullah. Peder-i Hasan ve Hüseyn Ali bin Ebi Talib tarafından.

Ceddini, amcanı, dayını idam eden benim. Bedir Günü’nde kavmini ifnâ ettim. Onlarla mukatele ettiğim kılıç hâlâ yanımdadır. Bedenimin sebâtı, göğsümün kuvvetiyle beraber Hazret-i Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem) elime nasıl tevdi‘ ettiyse yine kolum onu öylece hamildir. Nusret ise Cenâb-ı Hakk’ındır.

Allah’ı bir başka rab, İslam’ı bir başka din, Muhammed Resulullah’ı bir başka nebi ile istibdal etmediğim gibi, kılıcı da değiştirmedim. İyi düşün! Cehd et. Taksir etme. Şeytan sana galebe etmiş, cehl ve tuğyan içinde kalmışsın. Ve seya’lemüllezîne zalemû eyye münkalebin yenkalibûn. [Zalimler nasıl bir inkılâba döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Şuara Suresi 227. Ayet]


Yorumlar