1912 MATBUAT DERLEMELERİDerleyen: Sinan ÇULUK1912 MATBUAT DERLEMELERİ -I-
Zayi Ettiğimiz Nefayisden Biri
Fatih Hazretlerinin Venedik’ten İstanbul’a celp eylediği ressam-ı şehîr “Centile Bellini” nin eseri addolunan bu tasvir birkaç sene evvel İstanbul’da az bir para ile alındıktan sonra pek yüksek fiat ile Londra’ya satılmıştır. Şehzade Cem Sultan’ın tasviri olmak ihtimali vardır.
 

1912 MATBUAT DERLEMELERİ -II-
Tarihi Bir Resim – Edirne’de Fatih Sultan Mehmed’in Büyüdüğü Saray
Kıymet-i tarihiyyesi bi-payan olan bu Türk binası 1293 harbinde Rusların Edirne’yi istilaları zamanında bir kısmında mahfuz bulunan cebehane ile beraber ihrak edilerek maa’t-teessüf yerle yeksan olmuştur.


1912 MATBUAT DERLEMELERİ -III-
Tarabya’da Muhterik Olan Fransa Sefarethane-i Sayfîsi
Merhum Sultan Selim-i Salis tarafından o zaman Fransa sefiri bulunan Sen Sebastiyani’ye ihda olunan bu bina evvelce Fener Beyleri’nden birine aid idi. Bilahare Hazine-i Devlet’e intikal etmişti. Fransa Sefarethanesi ittihaz edildikten sonra tamirat-ı mütemadiye ile hey‘et-i asliyesi –Bir hatıra-i tarihiye olmak üzere- idame ediliyordu. Ahîren cerâ‘id-i yevmiyyede tafsil olunduğu vechile Fransa Sefiri Mösyü Bonpar tarafından verilen bir gece ziyafeti esnasında eser-i kaza olarak tahaddüs eden harîk bu sevimle ve kıymetli binayı bir taş yığıntısı haline getiriverdi. Bina birçok Fransa ricaline ikametgâh olmak ve “Andre Şeniye” isminde bir Fransız şairinin maskat-ı re‘si bulunmak itibariyle Fransızlarca ayrı bir kıymeti haiz idi.
Osmanlı-Fransız Muhadenetinin Münkalib-i Ramad Olan Bir Yadigarı
Sade Lisan;
Bu bina Fener Beylerinden birine aitken Sultan Üçüncü Selim tarafından Fransa Büyükelçisi San Sebastini’ye hediye edilmişti. Sonradan Devlet Hazine’sine intikal etti. Fransa Sefarethanesi olduktan sonra da aslına sadık olarak yapılan sürekli tamirlerle tarihi bina kimliği korunuyordu. Sonradan günlük gazetelerde ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere Fransa Sefiri Bonpar tarafından verilen bir ziyafette kaza eseri çıkan yangın bu sevimli ve kıymetli binayı bir taş yığıntısı haline getiriverdi. Bina birçok Fransa ricaline ikametgâh olmak ve “Andre Şeniye” isminde bir Fransız şairinin doğum yeri bulunmak itibariyle Fransızlarca ayrı bir kıymeti haiz idi. 1912 MATBUAT DERLEMELERİ -IV-
İbrahim Müteferrika Merhumun Kasımpaşa’daki Kabri
Memleketimizde matbaacılığı ilk defa tatbik ve icra etmiş olan merhum İbrahim Müteferrika’nın, ala‘im-i intibâhımızdan olmak üzere, yavaş yavaş kadri bilinmeğe, sık sık ismi yad olunmağa başladı. İstanbul Muhibleri Cemiyeti merhumun şan ve mertebesine layık bir abide ile te‘yid-i namı teşebbüsünde bulunarak bu şâyân-ı takdir hareket-i kadr-şinâsâneye pişvâ olmuştur. İbrahim Müteferrika merhumun kabri şimdiye kadar maa‘t-teessüf ne halde kalmış olduğunu şu resim gösteriyor.
Kadir Bilen Milletler Arasında Kadri Bilinecek Adamlar Çoğalır…


Yorumlar