SEFER AĞA ÇEŞMESİ

Sinan ÇULUK


Süleymaniye semtinde Bozdoğan Kemeri’nden Esnaf Hastanesi’ne giderken Kirazlı Mescit Sokağı ile Süleymaniye Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan çeşme bânîsine izafetle “Sefer Ağa Çeşmesi” olarak adlandırılmaktadır. Kimliği konusunda bilgiler tahminden öte geçemeyen Sefer Ağa’nın bu eseri yüzyıllar öncesinden günümüze intikal etmiş ama ne yazık ki kadir bilmez ellerde hoyratça eskitilmektedir. İdare eder bir restorasyonu yapılmış olmasına rağmen yan tarafına dizilen çöp konteynerleri sayesinde bakılmadan geçilen bir vaziyettedir. Tez zamanda yetkililerin bu vandalizme bir çare bulması temennimizdir.

 "Sefer Ağa Çeşmesi (Yıl 1620) Cemile Sezgin'in ruhu için gelini Ursula tarafından onartılmıştır. Kasım 2002" ibareli kitabesi ve buna nazire Cevdet Akçalı tarafından kaleme alınan şiir birçok hoşluğu içinde barındırmaktadır. Eski bir fotoğraftan çeşmenin vaziyeti. Ağacın önünde gazete okuyan mollaya dikkat.
KİTABESİ


Kitabe Metni

Eyledi bunda Sefer Ağa bu hayratı bina
Ecrini vire ana Rûz-ı Cezâ’da Bârî
Dâimâ Hazret-i Hakk’dan budur ümmîdim kim
Haşra dek ola anın hayrla hep âsârı
Cûd u ihsânla sarf olmadadır evkâtı
Hakk budur hayr iledir her dem anın efkârı
Selsebil oldu anın çeşmesi hakkâ fahrî
Eylesün böyle dua bundan içenler bari
[Teşnegânlarun?]  ola kim mahşerde nasîb
Cennet içinde mükâfâtı Hakk’ın dîdârı
Hâtif-i Gaybî duayile didi târîhini
Yâ İlâhî ola bu çeşme hemîşe cârî 1029

Yorumlar