İSHAK PAŞA CAMİİ KİTABELERİ


Sinan ÇULUKİshak Paşa Camii, İstanbul-Cankurtaran

Cami karşısındaki hamamı ne yazık ki harap haldedir
İshak Paşa Fatih ve İkinci Bayezid devirlerinde iki defa sadaret makamında bulunmuştur. Devrinin en önemli devlet adamlarındandır. Aslen İnegöllü olup İbrahim Ağa'nın oğludur. İnegöl'de mükemmel bir külliye,  Selanik ve İstanbul Cankurtaran semtinde birer cami, mektep, hamam yanında Kütahya, Bursa ve Köstendil  şehirlerinde de bir çok hayrat yaptırmıştır. Selanik'de vefat etmiş, vasiyeti üzerine İnegöl'de inşa ettirdiği külliyesinin haziresine defnedilmiştir. Cumhuriyet devrinde bu kabir hanımı Tacünnisa Hatun'un medfun olduğu türbeye nakledilmiştir. 
İstanbul'da İshak Paşa Mahallesi'nde [Cankurtaran] İshak Paşa Caddesi'nde bulunan camiinin inşa kitabesi mevcut olmayıp çeşitli tarihlerdeki tamir kitabeleri günümüze intikal etmiştir. 
İSHAK PAŞA CAMİİ ŞERİFİ KİTABELERİLâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah

Şevketlû Sultan Selim Efendimizin Üçüncü
Cümle ehl-i îmân ile maa İshak

Kadını Validesi merhûme Nezâfet Kadın rûhîçün
Paşa'nın rûhîçün el-Fatiha
Ta'mîr-i sânîsine muvaffak olan Bağdadî
İşbu cami-i şerîfi ta'mîr eylemişdir.
Ketebehû es-Seyyid Muhammed Ağa
el-Mütevellî Kitâbhâne-i Hümâyûn
Yahya Ağa'yı dâreynde azîz eyle Yâ Rab
Sene 1220
[1805-1806]

Sene 1138 [1725-1726]

1244
[1828-1829]

Yorumlar