BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ ARAŞTIRMACI LİSTESİ VE ARAŞTIRMA KONULARI 1921-1960

Düzenleyen; Sinan ÇULUK

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde 1921-1960 yılları arasında araştırma yapmış araştırmacıların isimleri ve araştırma konularına dair hazırlanmış listeyi sunuyorum. 

Listede toplam 536 araştırma konusu izni mevcuttur.  Aynı araştırmacı birden fazla konu için de izin alabildiğinden tekil araştırıcı sayısının çok az olduğu görülür.

 "Avrupa ve Amerikalıların yıllarca Osmanlıyı incelemelerine rağmen Türklerin Osmanlı araştırmalarını hiç umursamadıkları"na dair geçmiş yılların şehir efsanesinin de yıkıldığı, araştırmacıların ülkelerine göre yapılan istatistikle ortaya çıkmaktadır. 

Listeye göre 452 Türk, 84 yabancı uyruklu araştırma izni alınmıştır. Aradaki uçurum her şeye rağmen bu milletin tarihine ilgisinin hiç kaybolmadığını gösteriyor.  O yıllarda araştırma izinleri fevkalade zorlukla veriliyordu. Buna rağmen yabancı araştırmacıların sayısı da oran olarak gayet iyidir. 

Ülkelere Göre Araştırma İzinleri
Türkiye
452
ABD
16
Avusturya
1
Belçika
1
Bulgaristan
9
Filistin
1
Fransa
5
Hatay Cum.
1
Hindistan
1
Irak
3
İngiltere
5
İran
1
İsrail
2
İsveç
1
İtalya
3
Kanada
1
Libya
2
Macaristan
4
Romanya
4
Yugoslavya-Sırbistan
22
Uyruğu belirsiz
1

536

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nın 1990 yılında hazırladığı Osmanlı Arşivi Bülteni'nin 47-56. sayfaları arasındaki listeye göre hazırlanmıştır. Listede hatası kesinlikle belli olan isimler mümkün olduğunca tashih edilmiş, emin olunamayan bazı isimlerin yanlış olduğu zannedilmekle beraber, bir karışıklığa sebep olmamak için haliyle bırakılmıştır.  BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ ARAŞTIRMACI LİSTESİ VE ARAŞTIRMA KONULARI


1921-1960

İsme Göre Alfabetik


ARAŞTIRMACI; UYRUĞU; YILI; ARAŞTIRMA KONUSU
A. Cevat EREN; Türkiye; 1939;  Muhtelif
A. Cevat EREN; Türkiye; 1946;  Muhtelif
A. Faik TÜRKMEN; Hatay; 1937;  Türk dili tarihi
A. İlhan MUSABEY; Türkiye; 1957;  Abdülaziz devrini 1860-1875 ihtiva eden irade dosyaları
A. L. TIBAWI; İngiltere; 1955;  (XIX. yy.)'da Yakındoğuda İngiliz kültürünün tesiri
Abdulgaffar KARAMET; Türkiye; 1938;  Vakfiye araştırmaları
Abdullah ABUSSI; Irak; 1955;  (XIX.-XX. yy.) Osmanlı Devleti'ndeki Fransız menfaatları
Abdullah DEMİRKAN; Türkiye; 1952;  Şeyh Doğan Fakih (Kırıkkale Doğanay köyündeki câminin vakfı ve vakfa dair sair belgeler)
Abdullah TİRYAKİOĞLU; Türkiye; 1942;  Konya Selânik Beyrut ve Bağdad'ta açılan Hukuk mekteplerinin kanunnâmeleri hakkında
Abdülbaki GÖLPINARLI; Türkiye; 1953;  Mühimme Defterleri ve Yıldız evrakı
Abdülfettah BAYKURT; Türkiye; 1948;  Muhtelif
Abdülkadir KARAHAN; Türkiye; 1956;  (XV - XVI. yy.)'da sâdır olan ferman ve ?
Abdülkadir ŞENGEZER; Türkiye; 1959;  III. Selim devri vesikaları
Abdürrahim ZAPSU; Türkiye; 1956;  Süleymaniye Medreselerinin tarihî seyri hakkında
Adalet ÇELEBİOĞLU; Türkiye; 1943;  Türk dili çalışmaları
Adil TOL; Türkiye; 1937;  (XVIII. yy.)'a ait vesâik
Adnan Bey ; Türkiye; 1936;  Osmanlı İmparatorluğu iktisadîyâtı
Adnan TULUN; Türkiye; 1939;  (XIX. yy.)'daki Mühimme Defteri
Adnan YALIM; Türkiye; 1960;  Arşiv mevzuu tahkikatı
Agâh YÖNSEL; Türkiye; 1938;  Karamürsel tarihi
Agâh YÖNSEL; Türkiye; 1943;  Adapazarı ve Karamürsel tarihi
Agâh YÖNSEL; Türkiye; 1952;  Kıbrıs ve Kıbrıs tarihi
Ahmet AĞIN; Türkiye; 1955;  III. Ahmed devrinde Damat İbrahim Paşa ve eserleri
Ahmet AĞIN; Türkiye; 1959;  III. Ahmed devrinde Damad İbrahim Paşa ve eserleri
Ahmet AKIN; Türkiye; 1942;  Aydın Livası evkaf ve tapu defterleri
Ahmet AYAS; Türkiye; 1951;  Ayas Paşa vakfına ait belgeler
Ahmet Kutsi TECER; Türkiye; 1956;  Tiyatro tarihi
Ahmet NASUHOĞLU; Türkiye; 1959;  Nasuhoğlu (II. Mahmud devri) hakkında etüd
Ahmet SHAHSA; İran; 1956;  (XVIII.-XX. yy.) Türk-İran münâsebeti
Ahmet Şükrü Bey ; Türkiye; 1931;  Muhtelif
Ahmet Şükrü EREN; Türkiye; 1959;  Demirci Kazası tarihi
Akdes Nimet KURAT; Türkiye; 1933;  Belli değil
Akdes Nimet KURAT; Türkiye; 1936;  Belli değil
Akdes Nimet KURAT; Türkiye; 1941;  16. - 18. yy. Türk-Rus münâsebetleri
Akdes Nimet KURAT; Türkiye; 1952;  Türk-Amerikan münâsebetleri
Alaaddin ALPAY; Türkiye; 1955;  Türk Hukuk tarihi
Albertine JWAIDEH; Irak; 1954;  1869-1914 Irak
Ali Gündüz AKINCI; Türkiye; 1953;  Türk dili belgeleri
Ali Gündüz AKINCI; Türkiye; 1956;  (XVIII. yy.) Türk Maarif Heyeti ile ilgili vesikalar
Ali KARAMANLI; Libya; 1957;  Trablusgarb Karamanlıları
Ali Kemali AKSÜT; Türkiye; 1939;  Muhtelif
Ali Kemali AKSÜT; Türkiye; 1943;  Muhtelif
Ali Kemali AKSÜT; Türkiye; 1956;  Yunan ihtilâli ve bu devirdeki Yanya vâlileri
Ali Muzaffer Bey ; Türkiye; 1921;   Türkiye-Avrupa münâsebât-ı siyâsiyesi
Ali Muzaffer GÖKER; Türkiye; 1929;  Muhtelif
Ali Muzaffer GÖKER; Türkiye; 1941;  1839-1874 senelerindeki olaylar
Ali Natık AKYOL; Türkiye; 1959;  Demirci Kazası tarihi
Ali Rıza SAĞMAN; Türkiye; 1956;  Osmanlı Mâliye Ruznâme Mühimme ve Tapuya müteallik defter ve vesikalar üzerinde tetkik ve foto
Ali SEYFETTİN; Türkiye; 1954;  Rodop Balkanları Türklerinin kurtuluş hareketleri
Ali Şükrü ALPTEKİN; Türkiye; 1952;  Bağdad'ta Guralüzâde Abdullahoğlu Hüseyin'e ait Bağdad ve havalisindeki vakıflar
Ali VEHBİ; Türkiye; 1952;  Siciller üzerinde çalışacak
AMERIKA SEFARETI; ABD; 1958;  ABD-Osmanlı Devleti'ne ait muâhede ve anlaşma
Arif DEMOKAN; Türkiye; 1960;  Defterdar Mustafa b. Hasan'ın Mısır'daki evkafı
Asaf TANRIKUT; Türkiye; 1956;  Posta-Telgraf tarihi
Askeri Heyet ; Türkiye; 1933;  Muhtelif
Askeri Müze memurları; Türkiye; 1960;  Listede mevcut evrakın tetkiki
Aslan ÖZTOK; Türkiye; 1959;  Gümülcine âyânı Tatarcık Süleyman
Aydın SAYILI; Türkiye; 1959;  İstanbul Rasathânesi III. Murad devri vesikaları
Aydoğan DEMIR; Türkiye; 1959;  Viyana sefiri vezir Kara Mehmed Paşa
Ayhan ATALAY; Türkiye; 1954;  Tahmisçioğulları
Ayhan SALİH; Türkiye; 1959;  Bilecik Âyânı Kalyoncu Ali
Ayşe ELKATİP; Türkiye; 1941;  Muhtelif
Aziz BERKER; Türkiye; 1942;  Maarif Nezareti
Aziz Samih Bey ; Türkiye; 1929;  Tunus Trablusgarb ve Cezayir'e müteallik evrak hakkında
Baha ÖÇAL; Türkiye; 1954;  Afganistanlı Abdülgani Efendi ile Zağanos ve Hoca Sinan'a maaş tahsisi kaydı
Bedia Hamdi ; Türkiye; 1933;  Muhtelif
Bedriye ATSIZ; Türkiye; 1938;  I. Selim
Behçet HOCAOĞLU; Türkiye; 1956;  Of kaymakamı Ali Behcet Efendi'nin hal tercümesi
Bekir AKYILDIZ; Türkiye; 1959;  Demirci Kazası tarihi
Bekir KÜTÜKOĞLU; Türkiye; 1954;  Türk-İran münâsebetleri
Bekir Sıtkı BAYKAL; Türkiye; 1933;  1880-1914 dönemi vesaiki
Bekir Sıtkı BAYKAL; Türkiye; 1958;  Türk tarihine ait belgeler
Belkıs YANÇ; Türkiye; 1937;  (XIX. yy.)'a ait vesâik
Bernard LEWIS; İngiltere; 1958;  1-25 Mühimme Defterleri müteferrik vesikalar
Beyhan ÖZTÜRK; Türkiye; 1954;  Çapanoğulları
Bige ÇETİNTÜRK; Türkiye; 1956;  XVI. asra ait Türk sanat tarihi vesikaları
Binbaşı Flaton; İngiltere; 1948;  Kırım Harbine ait nişanlar
Branislave DJURDYEV; Yugoslavya; 1938;  (XVI-XVII. yy)'da Rumeli kanunnameleri
Branislave DJURDYEV; Yugoslavya; 1951;  XVIII. yy. kadar Bosna-Hersek'e ait vesaik
Branislave DJURDYEV; Yugoslavya; 1952;  Tahrir ve Dîvân-ı hümâyûn defterleri
Branislave DJURDYEV; Yugoslavya; 1955;  Sırplarla ilgili vesaik
Burhan Ümit Bey ; Türkiye; 1933;  Yunus Emre
Burhaneddin ARDA; Türkiye; 1941;  (XIX. yy.).vesâiki
Carl M. KORTEPETER; Kanada; 1959;  1588-1608 Gazi Giray'ın hayatı ve devri
Cavid BAYSUN; Türkiye; 1939;  XIX. yyve Tanzimat dönemi vesaiki
Cavid BAYSUN; Türkiye; 1941;  Mühimme Ahkâm ve Nâme defterlerinin tasnifi
Cavidan TUNÇEL; Türkiye; 1942;  1844-1849 yılları vekayii
Cehdi AYDOĞAN; Türkiye; 1941;  Tepedelenli Ali Paşa'nın hayatı ve icraatı
Celâl ERKOÇLU; Türkiye; 1953;  Mâlî vesikalar
Celal Sait SİREN; Türkiye; 1942;  Düyûn-ı Umûmiye
Cemal GÖKÇE; Türkiye; 1960;  III. Selim ve II. Mahmud devirlerinden itibaren Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahât hareketleri
Cemal KUTAY; Türkiye; 1951;  Muhallefat tarihî
Cemal İzzet TUKİN; Türkiye; 1942;  XIX. yy. vesaiki
Cemal TUKİN; Türkiye; 1938;  Muhtelif
Cemal TUKİN; Türkiye; 1941;  Mühimme Ahkâm ve Nâme defterlerinin tasnifi
Cemal TUKİN; Türkiye; 1954;  Tarihî tetkikat
Cemil BİLSEL; Türkiye; 1940;  İstibdad devrinde demiryolu imtiyazlarının nasıl verildiğine ve Çarlık idaresinin Erzurum'a uzatılacak hattın imtiyazını kendisine tahsis etmesi
Cemil BİLSEL; Türkiye; 1939;  Tanzimat'ın harici siyaseti
Cemil Ziya Bey ; Türkiye; 1933;  (XIX.-XX. yy.) Osmanlı-Alman münâsebetleri
Cengiz SEBÜKCEBE; Türkiye; 1958;  Türk Amerikan dostluk sergisinde teşhir edilecek vesikalar
Cevdet Bey ; Türkiye; 1933;  Emniyet Teşkilâtı'nın faaliyeti hakkında
Cevdet Bey ; Türkiye; 1933;  Ermeni ve Bulgar komitelerinin faaliyetleri
Cevdet Bey ; Türkiye; 1933;  Ekalliyetlerin cemaat şekilleri ve dini teşkilatları
Cevdet GÖKTÜRK; Türkiye; 1938;  Mora İsyanı'nı müteakip bazı adaların isyanı ve buna karşı alınan vaziyet
Cihad GÜLER; Türkiye; 1941;  Osmanlıların ilk Rumeli'ye geçişlerinde Balkanlardaki iskân mıntıkaları
Coşkun ÜÇOK; Türkiye; 1939;  Büyükelçi Abdurrahim Muhip Efendi ve 1806-1811'de Bâb-ı Âlî'nin Fransa ile olan ilişkileri
Çağatay ULUÇAY; Türkiye; 1955;  Teknik Üniversite tarihi
Çağatay ULUÇAY; Türkiye; 1956;  (XVI. yy.) ilk yarısında harem ve hânedan kadınları ile ilgili vesikalar
D. GADJANOFF; Bulgaristan; 1930;  Bulgaristan tarihi
Danyal BEDİZ; Türkiye; 1952;  Ticaret anlaşmaları ve nüfus problemleri
Danyal BEDİZ; Türkiye; 1957;  Osmanlı İmparatorluğu ekonomik faaliyetleri ile ilgili XVII. XVIII. asra ait vesikalar
Danyal BEDİZ; Türkiye; 1959;  XVI. asırda Osmanlı Devleti denizciliği ve iktisâdî faaliyetleri ile ilgili vesikalar
Dehri DİLÇİN; Türkiye; 1938;  1280'de Mirza Fethali Ahundzâde'nin Arap harflerinin ıslahı için verdiği projeye dair.
Deyyan BULGURLU; Türkiye; 1952;  XVIII. asrın ikinci yarısından I. Cihan harbine kadar Osmanlı İmparatorluğu'nca yaptırılan bilumum maden işleri
Duşenka BOJARNIÇ; Yugoslavya; 1952;  Tahrir ve Dîvân-ı hümâyûn defterleri
Duşenka SOPOVA; Yugoslavya; 1953;  (XV. -XVIII. yy.) Rumeli defterleri 1683 Türk-Avusturya Harbi ve Yugoslavya
Earmond GRANGE; İngiltere; 1953;  Denizde Türk-İngiliz münâsebetleri
Ebulula MARDİN; Türkiye; 1945;  Mecelle ve Cevdet Paşa'ya dair
Ekrem Hakkı AYVERDİ; Türkiye; 1952;  Fatih devri
Ekrem Şadi KAVUR; Türkiye; 1953;  Türk orduları sıhhî hizmetler tarihi
Emil VIRTOSU; Romanya; 1934;  1688-1714 yıllarında Prens Konstantin Brankonvanu'yu alakadar eden vesaik
Emil VIRTOSU; Romanya; 1944;  Osmanlı-Romanya münâsebetleri
Emin Ali Bey ; Türkiye; 1930;  Muhtelif
Emin OKTAY; Türkiye; 1941;  (XVI. yy.) Osmanlı vekayii
Emin Temimi Bey ; Filistin; 1929;  Filistin'deki Müslümanların vakıfları
Enver Behnan ŞAPOLYO; Türkiye; 1942;  Kavalalı Mehmed Ali Paşa
Enver Behnan ŞAPOLYO; Türkiye; 1942;  Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat-ı Hayriye
Enver MERİÇLİ; Türkiye; 1959;  XVI. asra dair Tahrir defterleri
Enver Ziya KARAL; Türkiye; 1935;  1856 Paris Muahedesi
Enver Ziya KARAL; Türkiye; 1941;  Belli değil
Enver Ziya KARAL; Türkiye; 1952;  Tarihî tetkikat
Ercümend KURAN; Türkiye; 1951;  Cezayir'in Fransızlar tarafından zabtı karşısında Osmanlı Devleti'nin siyaseti
Ercüment KURAN; Türkiye; 1956;  İlk Osmanlı elçilikleri (1792-1812)
Ernest M. MAINZ; ABD; 1957;  İstanbul Mûsevî cemaati ile ilgili konular
Erol GÜNGÖR; Türkiye; 1959;  XIX. asır Türk -Avrup akültür münasebetleri
Erol KESKİNEL; Türkiye; 1956;  Yanyalı Mehmet Ragıp Efendi hakkında (Sicil defterleri)
Esat Bey ; Türkiye; 1935;  Belli değil
Esat Sezai SÜMBÜLLÜK; Türkiye; 1952;  Beyoğlu ve Galata semtleri kayıtları
Eşref AKMAN; Türkiye; 1939;  Fatih ve Bayezid dönemi
Eşref GÜNDAY; Türkiye; 1959;  Bolu Âyânı Hacı Ahmedoğlu İbrahim Ağa
Fahrettin ÇELİK; Türkiye; 1942;  Kars Vilâyeti
Fahrettin KIRZIOĞLU; Türkiye; 1956;  Eski Kars ve Diyarbekir eyaletleri tarihinin XVI. asra ait belgeleri
Fahri Çetin DERİN; Türkiye; 1957;  1066 yılında İstanbul'da vukua gelen Çınar Vakası İsyanı
Fahriye ARIK; Türkiye; 1938;  II. Bayezid dönemi vesâiki
Faik KUND; Türkiye; 1940;  Vakıf menba sularının tarihçesi
Faik Reşit UNAT; Türkiye; 1937;  XIX. XX. Yüzyıl Osmanlı tarihine dair bazı mesail
Faik Reşit UNAT; Türkiye; 1940;  Reşid Paşa Fuat Paşa ve Ali Paşa'ya dair
Faik Reşit UNAT; Türkiye; 1942;  Muhtelif
Faruk SÜMER; Türkiye; 1958;  XVII. asra ait belgeler Anadolu'daki Türkmen boy ve oymakları
Fazıl İNAL; Türkiye; 1941;  Mühimme Ahkâm ve Nâme defterlerinin tasnifi
Fazıl İsmail AYANOĞLU; Türkiye; 1936;  Okmeydanı ve okçuluk tarihi
Fazıl YINAL; Türkiye; 1939;  Muhtelif
Fazıl YINAL; Türkiye; 1941;  Arşiv ve arşivcilik
Fehim BAYRAKTARITCH; Sırbistan; 1936;  Yugoslavya tarihine ait olan evrakı tanıma ve Osmanlı arşivlerinin genel durumu
FEKETE LAJOS, Dr.; Macaristan; 1937;  Macar Tarihi hakkında deftere dair
FEKETE LAJOS, Dr.; Macaristan; 1939;  Türk defterleri ve Siyakat yazısı
Feridun DİRİMTEKİN; Türkiye; 1958;  Konusu belli değil
Fethi İSFENDİYAROĞLU; Türkiye; 1938;  Muhtelif
Fethi İSFENDİYAROĞLU; Türkiye; 1950;  Vakıf mektepleri, saray mektepleri ve medreseler
Fethi MAYAL; Türkiye; 1960;  XVI. XVII. yüzyıllar Türk deniz harp tarihi
Fevzi KURTOĞLU; Türkiye; 1933;  Türk Deniz Tarihi
Fevzi KURTOĞLU; Türkiye; 1935;  Deniz Tarihi
Fevzi KURTOĞLU; Türkiye; 1937;  Deniz Sergisi
Fevzi KURTOĞLU; Türkiye; 1943;  Muhtelif
Feyyaz GÜRKAN; Türkiye; 1941;  Son asır Osmanlı tarihi
Feyzi GÜREL; Türkiye; 1956;  (1453-1653) Fatih devrinden itibaren belediyeciliği alâkadar eden vesikalar
Feyzi GÜREL; Türkiye; 1957;  Belediyeciliği alakadar eden vesikalar (1553-1653)
Firdevs OZANSOY; Türkiye; 1938;  (XVII.-XVIII. yy.)'da Osmanlı idaresinde Macaristan
Fitnat TÜRGÂN; Türkiye; 1953;  Topkapı sarayı köşkleri vesikaları
G. JACQUEMYNS; Belçika; 1959;  1867-1869 İstanbul-Avusturya demiryolu ve tâlî hatlar
G. L. LEWIS; ABD; 1953;  I. Selim devri vesikaları
G. P. Mc. DONOUGH; ABD; 1956;  1893-1901 Türk-Amerikan münâsebetleri
Georgesau OLENIN; Romanya; 1932;  Osmanlılar zamanında Romanya'nın Türkiye ile olan ticarî ilişkileri
Glişa ELEZOVITCH; Sırbistan; 1936;  Yugoslavya tarihine ait olan evrakı tanıma, Osmanlı arşivlerinin genel durumu
Gunar JARRING; İsveç; 1938;  İsveç kralı XII. Şarl'ın İstanbul'daki hayatına dair
Güner ERGÜNDAY; Türkiye; 1960;  Koca Yusuf Paşa hakkında
Gürbüz METİN; Türkiye; 1960;  1776-1876 yıllarında Osmanlı Bahriyesi
Güzide İNKAYA; Türkiye; 1941;  II. Mahmud devrinde Anadolu isyanları
Gyula MESZAROS; Macaristan; 1942;  (XVI.-XVIII. yy.)'da Türk-Macar münâsebetleri
H. STODDARD; ABD; 1956;  1908-1918 arası Jön Türklerin faaliyetleri ve 1840-1861 vesikaları
H. Turhan DAĞLIOĞLU; Türkiye; 1936;  Osmanlı Türklerinde içtimaî hayatın inkişafı (Antep ve Halep H.1239 daki isyanları)
Hadiye TUNCER; Türkiye; 1942;  Osmanlılarda aşar, timar ve zeamet vergileri
Hafize TUNCER; Türkiye; 1959;  Katırcıoğlu Mehmet Paşa
Hakkı Tarık US; Türkiye; 1938;  1293'de Meclis-i Mebusan'ın durumu ve aldığı kararlar
Hakkı Tarık US; Türkiye; 1955;  1908 Meşrutiyeti ve Türkiye'de meclisle idare sistemi kurulması
HALETİN BEY; Türkiye; 1937;  (XVIII.-XIX yy.) vesâiki
Halil DEMİRCİOĞLU ve talebeleri ; Türkiye; 1952;  Umumî tetkikat
Halil Fikret ALASYA; Türkiye; 1936;  Osmanlı idaresinde Kıbrıs
Halil İNALCIK; Türkiye; 1941;  XIX. yy. Bulgar tarihi
Halil İNALCIK; Türkiye; 1947;  Osmanlı Devlet teşkilatı
Halil KUTLUK; Türkiye; 1939;  Türkiye'de Osmanlıcılık tarihi ve Osmanlıcılık mevzuatı
Halil KUTLUK; Türkiye; 1947;  Osmanlıcılık
Halil SAHİLLİOĞLU; Türkiye; 1958;  XVII. XVIII. asırlar mali ve iktisadi vesikaların tetkiki
Halim Baki KUNTER; Türkiye; 1936;  Okmeydanı ve okçuluk tarihi
Halim Baki KUNTER; Türkiye; 1937;  Başbakanlık Arşivi’nde Vakıflara ait evrakın mahiyeti
Halim Baki KUNTER; Türkiye; 1939;  Vakıfların tarihi
Halim Baki KUNTER; Türkiye; 1939;  Türk Spor tarihi
Halim Baki KUNTER; Türkiye; 1953;  Fatih devri eserleri
Halim Baki KUNTER; Türkiye; 1957;  Fatih Sultan Mehmet ve Kanûnî devrindeki eserler ile ilgili vesikalar
Halis ŞENGİRAY; Türkiye; 1952;  Giraylar hakkında tetkikat
Halit ONGAN; Türkiye; 1952;  Mühimme tetkiki
Haluk ŞEHSUVAROĞLU; Türkiye; 1941;  Deniz Tarihi ve İstanbul sarayları
Haluk ŞEHSUVAROĞLU; Türkiye; 1941;  Arşivcilik teknikleri
Haluk ŞEHSUVAROĞLU; Türkiye; 1946;  İstanbul sarayları
Hamdi TÜRKÖZ; Türkiye; 1937;  İstiklâl Harbi dönemi vesâiki
Hamid HACIBEGİÇ; Yugoslavya; 1955;  Sırplarla ilgili vesaik
Hamid HACIBEGİÇ; Yugoslavya; 1957;  XVI. yy.da hukuk-ı şeriyyeye ait vesaik
Hamit DERELİ; Türkiye; 1942;  Muhtelif
Hâmit İNANDIK; Türkiye; 1952;  (XVI.-XVII. yy.)'da Adapazarı Ovası'nın iskân durumu
Haralamgij POLENAKOVIÇ; Yugoslavya; 1956;  Makedonyalı Hacı Kostantinov ile Mladinovac kardeşlerin hayatı ve eserleri
Hasan ADALI; Türkiye; 1959;  Vardar Ali Paşa'nın hayatı ve siyasî faaliyetleri
Hasan Âlî YÜCEL; Türkiye; 1936;  Muhtelif
Hasan Âlî YÜCEL; Türkiye; 1952;  Kurum tarihi
Hasan KALESHI; Yugoslavya; 1954;  XVIII. yy. Osmanlı-Sırp münasebetleri
Hasan Kenan İBRİ; Türkiye; 1958;  Osmanlı Devleti'nde su tesisleri
Hatice ERENOĞLU; Türkiye; 1936;  (XVI. yy.) Osmanlı-İngiliz münâsebetleri
Hatice MERAL; Türkiye; 1938;  Kıbrıs'ın Osmanlı idaresinden ayrılması
Haydar Ali DİRİÖZ; Türkiye; 1952;  Umumi Tetkikat
Hayreddin Nedim Bey ; Türkiye; 1921;  Tasnif usullerine dair
Hayreddin Nedim Bey ; Türkiye; 1921;  Berlin Konferansına Kadar Osmanlı- Rus Diplomatikası
Hayri DERİCİOĞLU; Türkiye; 1956;  1296 tarihli İhtira Beratı Kanunu: Eşya-yı ticâriyeye mahsus alâmet-i farikalar
Hayri ORHUN; Türkiye; 1953;  Mülkî teşkilâtımıza ait belgeler
Herber L. BODMAN; ABD; 1953;  (XVIII. yy.) Halep'de içtimaî hayat
Hicabî FIRATLI; Türkiye; 1940;  Meâdin nizamnâmelerinin mukayesesi
Hidayet TUNCAY; Türkiye; 1938;  Nevesin vakası
Hikmet BAYUR; Türkiye; 1937;  Muhtelif
Hikmet BAYUR; Türkiye; 1941;  Osmanlı-Alman ilişkileri ve I. Dünya Savaşı'nda yapılan antlaşmalar
Hikmet TONGUR; Türkiye; 1938;  Osmanlı İmparatorluğu'nda ecnebilerin hukuku ve gümrük rejimleri
Hikmet TONGUR; Türkiye; 1939;  Osmanlı İmparatorluğu'nun XX. yüzyıldan evvelki iktisadi hayatı ve hükumet teşkilatı
Hikmet TONGUR ; Türkiye; 1948;  Ecnebilerin hukuku ve gümrük rejimleri
Hikmet TONGUR; Türkiye; 1948;  Osmanlı İmparatorluğu'nun iktisadi hayatı ve teşkilatı
Hikmet TONGUR; Türkiye; 1949;  Osmanlı Devleti'nde azınlıklar
Hikmet TONGUR; Türkiye; 1958;  Osmanlılarda idare ve zabıta teşkilâtı
Hilal BAYKENT; Türkiye; 1940;  Türkiye'de işletilen ve bugün metrûk bir halde bulunan demir bakır ve gümüş ocakları
Hilmi BARİÇ; Türkiye; 1942;  İzmir Su şirketi
Hilmi GÜNGÖR; Türkiye; 1939;  Şâir Nâbi'nin memuriyet hayatı
Himmet AKIN; Türkiye; 1952;  ?
Homer C. Mualler HOLSBAND; ABD; 1951;  Şarkî Arabistan'daki Osmanlı adlî ve idarî kayıtları
Hulusi BAYKOÇ; Türkiye; 1937;  İstiklâl Harbi dönemi vesâiki
Hulusi DEMİRBAŞ; Türkiye; 1937;  İstiklâl Harbi dönemi vesâiki
HUREWITZ; ABD; 1958;  Yakındoğu diplomatik tarihi
Hüsamettin GİRAY; Türkiye; 1952;  1293 tarihînden evvel Kırım Hanı ve evlâtlarına ait kayıtlar
Hüseyin AKANT; Türkiye; 1953;  Mısır Hidivlerine ait fermanlar
Hüseyin AKARD; Türkiye; 1951;  Osmanlı Bankası'nın imtiyaz ve ilk teşekkülüne ait belgeler
Hüseyin DAĞTEKİN; Türkiye; 1958;  Hüdavendigar Livasının XVI. asra ait tahrir defterleri
Hüseyin Nail KUBALI; Türkiye; 1939;  Tanzimat ve idârî rejim
Hüsnü Sarım Bey ; Türkiye; 1933;  Eczacılık tarihi
Irak İlim Akademisi; Irak; 1953;  Bağdad Basra ve Musul ile alâkalı vesikalar
Irene STEINHERR-BELDICEANU; Fransa; 1959;  Kamil Kepeci defterleri
İ. Hakkı KONYALI; Türkiye; 1935;  Türk denizciliği haritacılığı ve pasacılığı
İ. Hakkı KONYALI; Türkiye; 1941;  İstanbul abideleri
İ. Hakkı KONYALI; Türkiye; 1946;  Konya ve Alaiyye
İ. Hakkı KONYALI; Türkiye; 1947;  Mimar Sinan ve ailesi
İ. Hakkı KONYALI; Türkiye; 1948;  Türk Tarihi
İ. Hakkı UZUNÇARŞILI; Türkiye; 1934;  Muhtelif
İ. Hakkı UZUNÇARŞILI; Türkiye; 1937;  Arşiv dairesi ve faaliyeti
İ. Hakkı UZUNÇARŞILI; Türkiye; 1939;  Muhtelif
İ. Hakkı UZUNÇARŞILI; Türkiye; 1943;  XVII. yy. Türk-İngiliz münasebetleri
İbnülemin Mahmud Kemal İNAL ; Türkiye; 1942;  Midhat Paşa
İbrahim MUTLU; Türkiye; 1956;  Ayasofya Kütüphanesi ile ilgili vesikalar
İbrahim Refik SOYER; Türkiye; 1953;  Niğde tarihi
İclâl ERSİN; Türkiye; 1939;  Muhtelif
İdris ALTAN; Türkiye; 1941;  (XIX. yy.) vesâiki
İhsan ILGAR; Türkiye; 1958;  Türk-Amerikan dostluk sergisinde teşhir edilecek vesikalar 
İlhan ERİM; Türkiye; 1957;  Kuleli Lisesi tarihi 1845-1908 vesikaları
İlyas TÜRKKAN; Türkiye; 1960;  Of Kazası'na ait defterler
İsak ALGAZİ; Türkiye; 1931;  Muhtelif
İshak SUNGUROĞLU; Türkiye; 1954;  Harput vesikaları
İsmail BAYKAL; Türkiye; 1940;  Enderun Tarihi
İsmail BAYKAL; Türkiye; 1951;  Tanzimat devri
İsmail ÜNAL; Türkiye; 1953;  Banker Baron de Reçild'in Suriye'de kurduğu tesislerle ilgili vesikalar (1908-1914)
İzzettin Bey ; Türkiye; 1935;  Paleografya örnekleri ve tarih semineri için döküman toplama
Janos VANDEL; Macaristan; 1934;  Macaristan tarihi
Jean MATHIEY; Fransa; 1956;  1650-1850 yılları arasında Türk-Mağrib tarihi ile ilgili vesikalar
Jean MATHIEY; Fransa; 1957;  1780-1840 yılları arasında Türk-Mağrib arasındaki vesikalar
Joseph R. SALLIVON; ABD; 1959;  (XIX. yy.) Rus diplomasisi 1878-1914 arası Bâbıâli üzerinde Rus tazyiki
Kadri KIRILMAZ; Türkiye; 1941;  Atîk Ahkâm Sicillâtı
Kamil AÇIKALIN; Türkiye; 1938;  Akkirman Mukavelesi
Kamil KEPECİOĞLU; Türkiye; 1936;  Türklerde Spor
Kamil KEPECİOĞLU; Türkiye; 1943;  Fatih dönemi vesaiki
Kamil KEPECİOĞLU; Türkiye; 1944;  Eski ve mahalli kanunnameler
Kamil KEPECİOĞLU; Türkiye; 1946;  İzmir ve Trabzon vilayetleri tarihi
Kamil KEPECİOĞLU; Türkiye; 1948;  Deniz teşkilâtı ve kalyonları
Kamil SU; Türkiye; 1938;  Balıkesir civarında Yörük ve Türkmenler
Kâmuran GÖKPINAR; Türkiye; 1940;  (XVI.-XVII. yy.)'da Osmanlı Devleti'nin idarî teşkilâtı
Kaya BİLGEGİL; Türkiye; 1952;  Türk-Fransız münasebeti
Kemal BALTALI; Türkiye; 1956;  1850-1878 tarihleri arasındaki Türk-İngiliz münâsebetleri
Kemal Bey; Türkiye; 1937;  (XV. yy)'a ait tetkikat
Kemal GÜNGÖR; Türkiye; 1951;  Kıyafetler hakkında
Kenan AKYÜZ; Türkiye; 1953;  Jöntürkler'in faaliyetine ait belgeler
Kenan AKYÜZ; Türkiye; 1954;  Tanzimat'tan sonra garplılaşma hareketleri ile ilgili belgeler
Kerim YUND; Türkiye; 1957;  Ormancılık konusunda kataloğu yapılmış olan 1839-1908 yılları arasındaki vesikalar
Kerrar TARKAN; Türkiye; 1938;  Tunus'un Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışı
Latif KUMAK; Türkiye; 1937;  İstiklâl Harbi dönemi vesâiki
Lütfi GÜÇER; Türkiye; 1959;  (XVI.- XVIII. yy.)'da Türkiye'nin ticarî ve mâlî meseleleri
Lütfi GÜVENÇ; Türkiye; 1954;  İstiklal Savaşı ile ilgili belgeler
M. Ali HİKMET; Türkiye; 1936;  Osmanlı-İran ilişkileri
M. BAKLACIYEF; Bulgaristan; 1930;  Makedonya Bulgarlarına ait emlâk kayıtları
M. Hrabak BOGUMIL; Yugoslavya; 1954;  (XV.-XIX. yy.) tarihî vesikaları
M. MANTRAN; Fransa; 1952;  XVII. yy'da İstanbul'da iktisadi hayat
M. Numan VEJSELY; Yugoslavya; 1954;  (XV.-XIX. yy.) tarihî vesikaları
M. ŞOPOF; Bulgaristan; 1930;  Makedonya Bulgarlarına ait emlâk kayıtları
M. Zeki PAKALIN; Türkiye; 1936;  Osmanlı Tarih Deyimleri Ansiklopedisi
M. Zeki PAKALIN; Türkiye; 1944;  Sadrazam Sait Paşa
Mahmut HİSAR; Türkiye; 1940;  (XVII. yy.) vekayii ve Osmanlı-Kırım münâsebatı
Mahmut Şemsettin ÜNLÜ; Türkiye; 1957;  (XVI. XVII. yy.)'da ilim aleyhtarlığı ile ilgili vesikalar
Mario GRIGNASCHI; İtalya; 1959;  Osmanlı-Venedik münasebetleri
Mehmed MERAL; Türkiye; 1951;  Tezek Köyüne ait kayıtlar
Mehmet el-USTE; Libya; 1957;  Trablusgarb Karamanlıları
Mehmet GÜLPERESLEY; Türkiye; 1942;  Afganistan tarihi
Mehmet ÖZEL; Türkiye; 1958;  Kıbrıs mevzuundaki vesikalar
Mehmet Rauf Bey ; Türkiye; 1933;  Muhtelif
Mehmet YALÇINER; Türkiye; 1937;  İstiklâl Harbi dönemi vesâiki
Melahat ALANBAY; Türkiye; 1942;  Konya Selânik Beyrut ve Bağdad'ta açılan hukuk mekteplerinin kanunnâmeleri hakkında
Melahat BERKYER; Türkiye; 1951;  Aydoslu Hasan Hilmi Paşa
Meliha TUĞCU; Türkiye; 1941;  Ayastefanos-Berlin Muahedelerinin tahlili
Meliha TUNÇ; Türkiye; 1941;  (XIX. yy.) vesâiki
Memduh OGET; Türkiye; 1941;  Meşrutiyetin ilânından sonra ecnebi müşâvirler tarafından adliye ıslahâtı hakkında verilen lâyihalar
Meral ATAK; Türkiye; 1952;  Turgut Reis
Meral ŞENGEZER; Türkiye; 1959;  Eğrigöz Âyânı Nasuhoğlu
Meshe PERLMANN; ABD; 1960;  1897-1908 vesikaları
Mesut KAÇGÜNDÜZ; Türkiye; 1952;  1453-1800 tarihleri siyasî ilmî ve iktisâdî konular
Mesut TALASOĞLU; Türkiye; 1940;  (XVIII.-XIX. yy.) vekayii
Metodije SOKOLOVSKI; Yugoslavya; 1952;  Tahrir ve Divan-ı Hümayun defterleri
Mithat Cemal KUNTAY; Türkiye; 1941;  Namık Kemal
Muallim Cevdet Bey ; Türkiye; 1931;  Muhtelif
Muazzez OKUYUCU; Türkiye; 1955;  Kozanoğulları
Muazzez SAĞINER; Türkiye; 1938;  Osmanlı idaresinde Macaristan
Muhammed Bertavî TENGI; ?; 1951;  1460-1750 Osmanlı-Endülüs ve Mağrip devletleri arasındaki münâsebetler
Muhiddin Bey ; Türkiye; 1937;  (XVIII. yy.) vesâiki
Muhiddin ELKER; Türkiye; 1939;  (XVII. yy.)'da Osmanlı Devleti'nin iktisadî vaziyeti ve para meseleleri
Murtaza DEDE; Türkiye; 1948;  Muhtelif
Muzaffer ARIKAN; Türkiye; 1955;  Fatih devri
Muzaffer ELYAFİ; Türkiye; 1953;  Bekir Elyafi vakfı
Muzaffer ERDOĞAN; Türkiye; 1953;  Ferman vs.
Mübahat KÜTÜKOĞLU (Solmaz); Türkiye; 1955;  XVI. asırda Osmanlı-İngiltere münasebetleri
Mübahat KÜTÜKOĞLU (Solmaz); Türkiye; 1956;  XVII. XIX. asır Türk-İngiliz münasebetleri
Münevver AKEL; Türkiye; 1941;  Bağdad Memlükleri
Münir AKTEPE; Türkiye; 1945;  XVIII-XIX. yy. Osmanlı Devleti'nin idari teşkilatı
Münir AKTEPE; Türkiye; 1956;  III. Sultan Ahmed'in hayatı, icraatı ve seferleri ile ilgili vesikalar
Münir AKTEPE; Türkiye; 1957;  Birinci Mustafa'nın hal tercümesi
Münir BELEN; Türkiye; 1942;  1939-1917 yıllarındaki sanayileşme faaliyetleri (1839 olmalıdır)
Münir TATARÎ; Türkiye; 1956;  I. Mahmud ve Tatar ağası Hasan Ağa'ya ait kayıtlar
Mürşide BAYKAL; Türkiye; 1953;  Belediye Müzesinin bulunduğu Gazanfer Ağa medresesiyle Tanzimat Müzesinin tesis edildiği Beşiktaş'taki Ihlamur köşklerinin inşâ tarihlerine ait umûmî tafsilât
Naci GÖKDEMİR; Türkiye; 1954;  Türkiye'de göç hareketleri
Nadide ALTUNBAY; Türkiye; 1941;  (XIX. yy.) vesâiki
Nadir BAYSUN; Türkiye; 1942;  Türkistan tarihi
Nail GÖKBUDAK; Türkiye; 1937;  Osmanlı idaresinde Kırım
Nail İNAL; Türkiye; 1959;  XIX. asır Osmanlı-Rus münasebetleri
Nami MALKOÇ; Türkiye; 1937;  İstiklâl Harbi dönemi vesâiki
Nazmi ; Türkiye; 1933;  Ekalliyetlerin cemaat şekilleri ve dini teşkilatları
Nazmi Bey ; Türkiye; 1933;  Ermeni ve Bulgar komitelerinin faaliyetleri
Nazmi Bey ; Türkiye; 1933;  Emniyet Teşkilâtı'nın faaliyeti hakkında
Nazmi ÇAĞAN; Türkiye; 1939;  Belli değil
Nazmi ÇAĞAN; Türkiye; 1954;  Tarihî belgeler
Nazmiye ÖMER; Romanya; 1939;  (XVI.-XVII. yy.) vesâiki
Necati ERSOY; Türkiye; 1951;  Çemişkezek köyleri
Necati OKTAY; Türkiye; 1951;  Mısır Hidiviyeti ile hükûmetimiz arasındaki münâsebetlere ve tabiiyet mesâiline dair
Necim ÜÇOK; Türkiye; 1939;  Sefir Mehmet Vâhid Paşa'nın itimatnamesi ve Lehistan'la olan ilişkiler
Necip SUVEREN; Türkiye; 1958;  Osmanlılarda su bendleri
Necmettin ALPDOĞAN; Türkiye; 1954;  Erzincan'ın Çakırman Vankı Köyü'nün su mer'a ve arazi ferman kayıtları
Nedim FILIBOVIÇ; Yugoslavya; 1951;  XVIII. yy. kadar Bosna-Hersek'e ait vesaik
Nedim FILIBOVIÇ; Yugoslavya; 1952;  Tahrir ve Dîvân-ı hümâyûn defterleri
Neşet ÇAĞATAY; Türkiye; 1941;  Osmanlı devrinde madencilik
Nevin DOĞANÇAY; Türkiye; 1952;  Çinili Köşk
Nevzat Bey; Türkiye; 1935;  Osmanlı ordusunda sıhhî ve cerrahî teşkilât
Nezaket NİNAY; Türkiye; 1952;  Yıldız Çini Fabrikası
Nezihe ERKSON; Türkiye; 1954;  Tütüncülük
Nezihe Hanım ; Türkiye; 1937;  (XVIII. yy.) (XIX. yy.) vesâiki
Nigar Hanım ; Türkiye; 1937;  (XV.-XVIII. yy.) vesâiki
Nihal ERKİN; Türkiye; 1954;  Çalışmalarında bazı noktaların aydınlatılması ve literatürler temini
Nihat ERİM; Türkiye; 1952;  Osmanlı muâhedeleri
Nihat Hüseyin ELLİ; Türkiye; 1953;  Türk-Amerikan ticâri münâsebetleri
Nilüfer ÇİLER; Türkiye; 1957;  Tayyar Mahmut Paşa hakkında XVIII. asır vesikaları
Niyazi Ahmet OKAN; Türkiye; 1940;  Sıvastopol tarihi
Niyazi RAMAZANOĞLU; Türkiye; 1935;  Muhtelif
Niyazi RAMAZANOĞLU; Türkiye; 1948;  Belli değil
Niyazi RAMAZANOĞLU; Türkiye; 1954;  Tapu defterleri
Norman ITZKOWITZ; ABD; 1956;  (XVIII. yy.)'da Batının Osmanlı idaresine nüfuzu
Norman ITZKOWITZ; ABD; 1960;  III. Ahmed ve sonrasına ait vesikalar
Nuran ERDOĞAN; Türkiye; 1954;  Bolu beyleri hakkında
Nureddin PEKER; Türkiye; 1959;  Osmanlı akıncıları ve Kösemihaller
Nuri DURAN; Türkiye; 1936;  Türk deri sanayii
Nuri ERTUNA; Türkiye; 1936;  Eflâk ve Boğdan'ın Osmanlılar tarafından ilhakı
Nurullah ATA; Türkiye; 1944;  II. Abdülhamid zamanında Anadolu'da yapılan maarif ıslahâtı
Nushet ERALTAY; Türkiye; 1938;  (XVIII.-XIX yy.) Türk-İngiltere münâsebâtı
Oktay Bey ; Türkiye; 1937;  1730-1839 yıllarına ait vesâik
Orhan BURİAN; Türkiye; 1952;  Tarihî tetkikat
Orhan DENGİZ; Türkiye; 1939;  Uşak'ın beşerî ve iktisadî coğrafyası
Orhan TUNA; Türkiye; 1939;  (XIX. yy.)'da Osmanlı Devleti'nin iktisadî durumu
Osman BAYSAL; Türkiye; 1939;  (XVIII yy.) vesâiki
Osman ERGİN; Türkiye; 1922;  Mecelle-i Umur-ı Belediye
Osman ERGİN; Türkiye; 1933;  Lisan mektepleri
Osman ERGİN; Türkiye; 1938;  Türkiye maarif tarihi
Osman ERSOY; Türkiye; 1959;  XVIII. asırda kâğıtların yerli veya yabancı oluşunu tayin için filigranlarının tetkik etmesi
Osman Nuri IŞINBAK; Türkiye; 1954;  Osmanlı devrinde mâliyeye ait belgeler
Osman Nuri IŞINBARLI; Türkiye; 1956;  Mâliye Para Darbhâne ile ilgili belgeler
Osman SARGIN; Türkiye; 1953;  XVII. asır Türkiye tarihi
Osman Şevki ULUDAĞ; Türkiye; 1935;  Belli değil
Osman Şevki ULUDAĞ, Dr.; Türkiye; 1940;  Belli değil
Osman Yılmaz GENÇOĞLU; Türkiye; 1959;  IV. Murad devri dâhili vakayii
Ömer AKBULUT; Türkiye; 1953;  Trabzon tarihi
Ömer AKTUNÇER; Türkiye; 1937;  (XVI.-XVII yy.) vesâiki
Ömer KAYNAK; Türkiye; 1941;  Deniz tarihi ve askeri tarih
Ömer Lütfi BARKAN; Türkiye; 1936;  Osmanlı Devleti'nde muhacir iskânı
Ömer Lütfi BARKAN; Türkiye; 1938;  1856-1860 Yıllarındaki Suriye vakaları
Ömer Lütfi BARKAN; Türkiye; 1938;  Kuruluş devirlerinin toprak meselesi
Ömer Lütfi BARKAN; Türkiye; 1938;  XVIII. ve XIX. yüzyıl ihtilalleri
Ömer Lütfi BARKAN; Türkiye; 1939;  Tanzimatın iktisadi yönü
Ömer Lütfi BARKAN; Türkiye; 1941;  Mühimme Ahkâm ve Nâme defterlerinin tasnifi
Ömer Lütfi BARKAN; Türkiye; 1945;  Fatih devri
Ömer Lütfi BARKAN; Türkiye; 1955;  Tarihî tetkikat
P. MOUTAFTEHIYEFF; Bulgaristan; 1930;  Bulgaristan tarihi
Panço DOREF; Bulgaristan; 1929;  Bulgaristan Tarihi
Panço DOREF; Bulgaristan; 1930;  Rumeli müfettişliği evrakı
Panço DOREF; Bulgaristan; 1930;  Bulgaristan tarihi
Panço DOREF; Bulgaristan; 1930;  H. Hilmi Paşa zamanındaki Rum - Bulgar İlişkilerine Dair
Perihan EKİN; Türkiye; 1959;  Kâmil Kepeci Tasnifi
Ragıp HANYOL; Türkiye; 1953;  Mâliye vesikaları
Raşit METEL; Türkiye; 1952;  Denizcilik
Razi ÇEVİKES; Türkiye; 1941;  (XIX. yy.) vesâiki
Recep BOR; Türkiye; 1951;  1908-1912 Rumeli nüfus sayımına ait vesikalar ve 1878 Berlin kongresi
Remziye BEKSAÇ; Türkiye; 1936;  Süleymaniye medreseleri
Reşat BAYKASA; Türkiye; 1937;  İstiklâl Harbi dönemi vesâiki
Reşat BEYATLI; Türkiye; 1954;  İstanbul'da medfun tarihi şahsiyetler
Reşat KAYNAR; Türkiye; 1957;  Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat
Reşit ÖZTÜRK; Türkiye; 1951;  Erdek İlçesine ait kayıtlar
Rıfkı BURÇAK; Türkiye; 1941;  Osmanlı tarihi
Rıfkı Melûl MERİÇ; Türkiye; 1956;  XVI. asra ait Türk sanat tarihi vesikaları
Richard KREUTEL; Avusturya; 1954;  1093-1095 II. Viyana Muhasarası
Richard Leslie HILL; ABD; 1952;  Osmanlı Devleti teşkilâtı
Robert BRUNSCHWING; Fransa; 1958;  Osmanlı Devleti'nin dinî ve hukukî tarihi
ROUSSI; İtalya; 1925;  1841 Yılındaki Mısır'ın Siyasi Durumu
ROUSSI; İtalya; 1925;  (XVI.-XVIII. yy.) İtalyan ticaretinin İstanbul'daki durumu
Rüknettin AKBULUT; Türkiye; 1938;  (XIX yy.) Nâme defterleri
Sabri ÖZCAN; Türkiye; 1955;  Gümüşhâne madenlerine ait belgeler üzerinde çalışma
Sadettin BULUÇ; Türkiye; 1953;  Türk dili tarihi
Sadettin GÜCÜYER; Türkiye; 1948;  Muhtelif
Sadettin TOPAÇ; Türkiye; 1941;  Sadrazam Ayas Paşa
Sadık EVİNMAN; Türkiye; 1956;  Türkiye'de şekercilik
Sadi ÖZOĞUL; Türkiye; 1954;  İstiklâl Savaşı ile ilgili belgeler
Sadri Maksudî ARSAL; Türkiye; 1940;  Osmanlı Devlet teşkilatı
Sadri Maksudî ARSAL; Türkiye; 1942;  Muhtelif
Saib BİRKEN; Türkiye; 1940;  Hazarda ve seferde tıbbiye hizmetleri tarihi
Saim KAUR; Türkiye; 1954;  Osmanlı İmparatorluğu'nda sportif hareketler
Salih OYMAK; Türkiye; 1951;  Tıp tarihî
Sami AKALIN; Türkiye; 1959;  (XVI. yy.) Ortadoğu iktisadî tarihi
Sami OKAY; Türkiye; 1960;  Deniz ticâret hukuku ile ilgili XIX. yy.a ait vesikalar
Sara Hanım; Türkiye; 1936;  Türkiye'de İspençiyari nebatat tarihi
Sedat ÇETİNTAŞ; Türkiye; 1941;  Muhtelif
SEFARET Memuru; Hindistan; 1952;  Türk -Hint tarihi
Selahaddin NAİBOĞLU; Türkiye; 1956;  XVI. asırda Osmanlı-Venedik münâsebeti
Selahattin ÇETİNTÜRK; Türkiye; 1942;  (XVII. yy.) vekayii
Selahattin EROĞLU; Türkiye; 1941;  Muhtelif
Selim Nüzhet GERÇEK; Türkiye; 1938;  Matbaa kitap ve kütüphane
Semiha DENİZCİOĞLU; Türkiye; 1940;  (XVII. yy.) vekayii ve Osmanlı-Kırım münâsebâtı
Semiha GÖZÜKARA; Türkiye; 1941;  (XIX. yy.) vesâiki
Server İSKİT; Türkiye; 1952;  Arşiv vesikalarının tetkiki
Sevim ÜNGÜN ; Türkiye; 1959;  Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa
Sıdkı BAYKAL; Türkiye; 1938;  XIX. yüzyıldan zamanımıza ait vesaik
Sırrı AKINCI; Türkiye; 1960;  XIX. asır tıp tarihi belgeleri
Sırrı Süleyman ; Türkiye; 1934;  Osmanoğulları devri
Sırrı ÜÇER; Türkiye; 1957;  Kuleli Askeri Lisesi Tarihi (1845-1908 arası)
Stanford J. SHAW; ABD; 1956;  XVI. XVII. XVIII. yy.da Mısır'ın Osmanlı idaresi altında idari ve siyasi faaliyeti
Stanford J. SHAW; ABD; 1959;  1789-1861 Türk tarihi
STANOYEVITCH; Sırbistan; 1936;  Yugoslavya Tarihine ait olan evrakı tanıma, Osmanlı arşivlerinin genel durumu
Suut Kemal YETKİN; Türkiye; 1942;  Muhtelif
Süheyl Bey, Dr.; Türkiye; 1932;  Tıb Tarihî
Süheyl ÜNVER; Türkiye; 1937;  Tıb Tarihi
Süheyl ÜNVER; Türkiye; 1955;  Tarihî tetkikat
Süheyla Hanım ; Türkiye; 1937;  (XV.-XVIII yy.) vesâiki
Süheyla NAHİT; Türkiye; 1938;  (XV.-XVI. yy.)'da Türk tersanelerinin vaziyeti
Süleyman BARDA; Türkiye; 1953;  Düyûn-i umûmiye tarihi ve Türk parasının tarihî tekâmülü
Süleyman Kani İRTEN; Türkiye; 1939;  Osmanlı tarihi ve Sevr Muahedesi
Şahap TAYFUR; Türkiye; 1956;  Şura-yı Devlet'in kuruluşu inkişâfı ve tekâmülü hakkında vesikaların tetkiki
Şahap TURAN; Türkiye; 1953;  Mülga Osmanlı Meclis-i Mebûsanı ve âyânına ait dosyalar ile kuyûdâtın tetkiki
Şefik KÖPRÜLÜ; Türkiye; 1935;  Menteşeoğulları
Şehabeddin TEKİNDAĞ; Türkiye; 1941;  Mir'ât-ı Memâlik ve Seydi Ali Reis'in Hint seferi
Şemim EMSEM; Türkiye; 1956;  Süleymâniye medreselerinin tabii seyri
Şemseddin Bey ; Türkiye; 1934;  Belli değil
Şerafeddin YALTKAYA; Türkiye; 1940;  Muhtelif
Şerafettin TURAN; Türkiye; 1951;  Mora ihtilali ve Edirne muahedesi
Şerafettin TURAN; Türkiye; 1953;  Umumi tarih tetkiki
Şerafettin TURAN; Türkiye; 1956;  Lala Mustafa Paşa Navarin vakası
Şeref NUR; Türkiye; 1937;  (XVI. yy.)'a ait vesâik
Şinasi ALTUNDAĞ; Türkiye; 1942;  Mısır Meselesi
Şinasi ALTUNDAĞ; Türkiye; 1955;  Tarihi tetkikat
Şinasi ALTUNDAĞ; Türkiye; 1958;  Osmanlı Muâhedeleri Osmanlı Paleografyası dersleri için foto müsaadesi
Şinasi Efendi (Altındağ); Türkiye; 1934;  Mısır meselesi ve İbrahim Paşa'nın Suriye'yi istilâsı
Şükriye Hanım ; Türkiye; 1937;  (XVIII. yy.)'a ait tetkikat
Şükrü GÜLLÜOĞLU; Türkiye; 1941;  Mühimme Ahkâm ve Nâme defterlerinin tasnifi
Taha TOROS; Türkiye; 1956;  Kozanoğulları aşireti Fırka-i Islâhiye (1201-1280) tarihleri
Tahir ÇAĞA; Türkiye; 1959;  Türk Deniz Ticâret Hukukunun XIX. asra ait vesikaları
Tahsin ÖZGÜVEN; Türkiye; 1941;  Muhtelif
Tahsin ÜNAL; Türkiye; 1959;  Harp Okulu'nun kuruluşu ile ilgili vesikalar
Tayyib OKİÇ; Türkiye; 1945;  Bosna ve Hersek tarihi
Tayyib OKİÇ; Türkiye; 1953;  Tarihî tetkikat
Tayyip GÖKBİLGİN; Türkiye; 1940;  Muhtelif
Tayyip GÖKBİLGİN; Türkiye; 1941;  Mühimme Ahkâm ve Nâme defterlerinin tasnifi
Tevfik ÇAĞDAŞ; Türkiye; 1953;  Yakın tarihe ait vesikalar
Tevfik EREN; Türkiye; 1953;  Ziraat Odaları ve teşekkülleri ile ilgili belgeler
Thomas NAFT; ABD; 1960;  II. Mehmed, III. Selim devri vesikaları
TODAİE (Türkiye- Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü); Türkiye; 1958;  Nafia Nazırı Hasan Fehmi Paşa'nın Nafia İşleri Hakkındaki Raporu
Todor MANEVIÇ; Yugoslavya; 1958;  Türk-Yugoslav lisanlarıyla ilgili vesikalar
Turan VELDET; Türkiye; 1956;  Türkiye'de şekercilik
Turgut IŞIKSAL; Türkiye; 1956;  Topçuluk mevzuunda
Türkan TEPE; Türkiye; 1941;  II. Mahmud devrinde Anadolu isyanları
Uğural BARLAS; Türkiye; 1959;  Halep Vilâyeti salnâmeleri
Uluğ İĞDEMİR; Türkiye; 1936;  Muhtelif
Uriel HEYD; İsrail; 1951;  Osmanlı Devri'nde Filistin tarihi
Uriel HEYD; İsrail; 1957;  1-25 Mühimme defterlerinde Filistin'le ilgili vesikalar
Ünsan ARGIN; Türkiye; 1955;  Rüstem Paşa ve devri
V. L. MENAGE; İngiltere; 1959;  III. Selim devrinde Türk-İngiliz münâsebetleri
V. Todorof HINDALOF; Bulgaristan; 1930;  Belli değil
Vahit AYKOR; Türkiye; 1937;  İstiklâl Harbi dönemi vesâiki
Vecihe SÖĞÜT; Türkiye; 1941;  (XIX. yy.) vesâiki
Veda Zagoraç TECAN; Yugoslavya; 1953;  (XIX. yy.) Sırp hânedanından Kruz Miloş Obronoviç'e ait vesikalar
Vedat URAL; Türkiye; 1936;  XVIII. yy. kapitülasyonları
Vedia SAVAŞ; Türkiye; 1938;  (XIX yy.)'da Türkiye-Rusya münâsebâtının durumu
Waykovitch WAYKOVITCH; Sırbistan; 1936;  Yugoslavya Tarihine ait evrakı tanıma, Osmanlı Arşivlerinin durumu
Yılmaz BOYUNAĞA; Türkiye; 1959;  Knotop Savaşı
Yuluğ Tekin KURAT; Türkiye; 1952;  Türkiye tarihî vesikaları
Yusuf Kamil Bey ; Türkiye; 1935;  Konusu belli değil. (Muhtemelen soyadı BAYUR olmalı.)
Yusuf Ziya Bey ; Türkiye; 1937;  1450-1650 dönemi
Zahide Hanım ; Türkiye; 1937;  XVI.-XVII. yy. vesâiki
Zarif ORGUN; Türkiye; 1940;  Zarif Mustafa Paşa'nın askeri ve siyasi hayatı
Zarif ORGUN; Türkiye; 1940;  Osmanlı Devri'nde Gemicilik ve tersane işlerinde ormandan istifade ediliş şekilleri
Zarif ORGUN; Türkiye; 1940;  Arazide tasarruf ve temellük mevzuu
Zarif ORGUN; Türkiye; 1941;  Mühimme Ahkâm ve Nâme defterlerinin tasnifi
Zdravko PECER; Yugoslavya; 1953; Belli değil.
Zekâi KONRAPA; Türkiye; 1957;  XVII. asır katalogları yapılmış vesikalarda Bolu
Zeki Velidi TOGAN; Türkiye; 1940;  Muhtelif
Zerrin EKEN; Türkiye; 1959;  Karaosmanoğulları
Ziya EŞREFOĞLU; Türkiye; 1954;  Hacı Bayram evkaf ve sülâlesine ait vesaik
Ziya ÖZKAYMAK; Türkiye; 1959;  Zonguldak kömür madeni ve Zonguldak'ta kömür bulunuşu
Zuhal ARI; Türkiye; 1951;  Sadrazam Halil Paşa


Yorumlar